TAILIEUCHUNG - THUỐC KÍCH THÍCH THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

Thuốc tác động lên hệ TKTW làm tăng hoạt động thể chất và tinh thần | THUỐC KÍCH THÍCH THẦN KINH TRUNG ƯƠNG (TKTTKTW) Đối tượng: D3 – Chính quy. Thời gian: 4 tiết. Năm học: 2009/2010. MỤC TIÊU 1. Định nghĩa và phân loại. 2. Dược động học và dược lực học: . Thuốc kích thích ưu tiên trên não . Thuốc kích thích ưu tiên trên hành não. . Thuốc kích thích ưu tiên trên tủy sống. ĐỊNH NGHĨA TKTTKTW Thuốc tác động lên hệ TKTW làm tăng hoạt động thể chất và tinh thần. 1. Tâm thần. 2. Tuần hoàn, hô hấp. 3. Vận động. PHÂN LOẠI TKTTKTW NÃO HÀNH NÃO TỦY SỐNG PHÂN LOẠI TKTTKTW TÂM THẦN TUẦN HOÀN HÔ HẤP VẬN ĐỘNG NÃO TỦY SỐNG HÀNH NÃO PHÂN LOẠI TKTTKTW 1. Ưu tiên trên não: Tâm thần: Amphetamine, chống trầm cảm 3 vòng, IMAO. 2. Ưu tiên trên hành não: Hô hấp và tuần hoàn: Các dẫn xuất Methylxanthine 3. Tủy sống: Phản xạ tủy: Strychnine HIỆU QUẢ CỦA TKTTKTW + Mất tiền Không Mất tiền Được Tiền CƠ CHẾ TÁC DỤNG CƠ CHẾ TÁC DỤNG HÓA CHẤT TG KÍCH THÍCH HÓA CHẤT TG ỨC CHẾ ỨC CHẾ TĂNG CƯỜNG THUỐC KTTKTW CƠ CHẾ TÁC DỤNG CÁC DẪN XUẤT METHYLXANTHINE 1. Caffein: Càphê .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
43    6    0    11-08-2020
2    6    0    11-08-2020
1    8    0    11-08-2020
1    5    0    11-08-2020
3    5    0    11-08-2020
1    5    0    11-08-2020