TAILIEUCHUNG - Phân Tích Tình Hình Lao Động , Tiền Lương Và Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động

Ngành điện Việt Nam đang có khuynh hướng phát triển theo một hướng mới hoàn toàn khác như hiện nay. Thật vậy, hiện nay, qui luật phát triển kinh tế xã hội - một qui luật biện chứng của chủ nghĩa duy vật lịch sử - là quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đã bắt đầu chi phối mạnh các hướng đi cần thiết của ngành điện hiện nay và trong tương lai không xa | Phân Tích Tình Hình Lao Động Tiền Lương GVHD Nguyễn Tri Như Quỳnh Và Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chon đề tài Ngành điện Việt Nam đang có khuynh hướng phát triển theo một hướng mới hoàn toàn khác như hiện nay. Thật vậy hiện nay qui luật phát triển kinh tế xã hội - một qui luật biện chứng của chủ nghĩa duy vật lịch sử - là quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất đã bắt đầu chi phối mạnh các hướng đi cần thiết của ngành điện hiện nay và trong tương lai không xa. Điện lực là ngành có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của tỉnh vì thế trong xu thế phát triển và huy hoạch của ngành từ nay đến năm 2010 sẽ đưa điện đến 100 hộ dân có điện sử dụng do đó công tác điện khí hoá nông thôn vừa xây dựng vừa cải tạo lưới điện cũ từng bước hiện đại hoá xây dựng lưới điện. Để hoàn thành khối lượng công việc như kế hoạch đề ra từ đây đến năm 2010 ngoài việc duy trì đội ngũ cán bộ công nhân viên hiện có công ty Điện lực Cần Thơ cần dự kiến phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên môn hoá thông qua đào tạo tuyển dụng từ trường lớp ra. Để có thể duy trì cũng như thu hút lao động có trình độ tay nghề cao thì đòi hỏi doanh nghiệp phải tuyển dụng và giữ lại đúng người làm đúng việc bởi vì khi một người có kỹ năng thích hợp đang làm đúng công việc thì cả người nhân viên đó và công ty điều có lợi. Để làm được như vậy doanh nghiệp cần có một hệ thống thù lao cạnh tranh và công bằng. Mặc dù tiền không phải là lý do duy nhất để các nhân viên làm việc cho một doanh nghiệp nhưng những phương pháp trả lương không công bằng vẫn là nguyên nhân chính gây ra sự bất mãn của nhân viên và làm tăng tình trạng bỏ việc giảm hiệu quả lao động và gây ra những chi chí không cần thiết cho doanh nghiệp. Hệ thống tiền lương hợp lý là sự bảo đảm rằng những người thực hiện các nhiệm vụ được coi là như nhau sẽ nhận được mức thù lao như nhau và thù lao thì bao hàm tất cả các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    6    0    10-08-2020
21    3    0    10-08-2020
3    5    0    10-08-2020
494    4    0    10-08-2020
18    6    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN