TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học cao đẳng THPT Cao Bá Quát

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học cao đẳng thpt cao bá quát', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi có 05 trang Trang Syntax Error 5 - Mã đề Syntax Error ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC NHƯ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2010 Môn thi HOÁ HỌC Thời gian làm bài 90 phút. Họ tên thí sinh . Số báo danh . Cho biết khối lượng nguyên tử theo đvC của một số nguyên tố H 1 Li 7 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27 Si 28 P 31 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Cr 52 Fe 56 Cu 64 Br 80 Ag 108 Ba 137. Mã đề 146 Câu 1. Dung dịch của cacbohiđrat Z khi tác dụng với Cu OH 2 có thể tạo dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ thường và có thể tạo kết tủa đỏ gạch khi đun nóng. Vậy Z không thể là chất nào trong số các chất cho dưới đây A. Mantozo B. Glucozo C. Saccarozo D. Fructozơ Câu 2. Phản ứng hóa học nào sau đây không tạo ra hai muối A. CO2 NaOH dư B. Ca HCOs 2 NaOH dư C. Fe3O4 HCl dư D. NO2 NaOH dư Câu 3. Dãy gồm các chất đều tham gia phản ứng tráng gương là A. benzanđehit anđehit oxalic glucozo metyl fomiat B. benzanđehit anđehit oxalic glucozo etyl axetat C. axetilen anđehit oxalic glucozo metyl fomiat D. benzanđehit anđehit oxalic saccarozo metyl fomiat Câu 4. Cho so đồ phản ứng hóa học aAl bHNo3 cAl NO3 3 dN2O eNO ỈNHNO3 gH2O. Tỉ lệ mol N2O NO NH4NO3 là 1 1 1. Sau khi cân bằng tổng hệ số nguyên nhỏ nhất e d c d e f g của phưong trình hóa học trên bằng A. 131 B. 149 C. 152 D. 154 Câu 5. X là một ancol khi đốt cháy X thu được a mol CO2 và b mol H2O. Đặt T a b. X thuộc loại ancol nào Biết rằng với các đồng đẳng của X khi số nguyên tử C tăng lên thì tỉ số T cũng tăng lên. A. X là ancol đa chức hay đon chức có một vòng no B. X là ancol có công thức dạng CnH2n 2Ox hay CnH2n 2-x OH x C. X là ancol đon chức no mạch hở CnH2n 1OH D. X là ancol thom chứa một nhân thom Câu 6. Kết luận nào sau đây là chính xác nhất A. Metyl amin có khả năng nhận H dễ dàng hon là đimetyl amin. B. Cho metyl clorua tác dụng với NH3 sản phẩm chỉ có metyl amin. C. Đun nóng hỗn hợp 3 ancol đon chức A B C có tổng số mol bằng a thấy tạo ra hỗn hợp gồm 6 ete có số

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    15-08-2020
120    6    0    15-08-2020
52    4    1    15-08-2020
5    20    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
2    3    0
6    7    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
11    3    0
210    6    0