TAILIEUCHUNG - TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG MÔN: HÓA HỌC

Tham khảo tài liệu 'trường thpt lê hồng phong đề thi thử đại học và cao đẳng môn: hóa học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG THPT LÊ HÒNG PHONG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG MÔN HOA HỌC Thời gian làm bài 90 phút 60 câu trắc nghiệm Họ tên thí sinh Mã đề thi 169 Thí sinh không được sử dụng tài liệu . số báo danh. PHẦN CHUNG TỪCÂU 1 ĐẾN40 Câu 1 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng đẳng thu được 11 2 lít CO3 đktc và 9g H2O. Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren Câu 2 Thuỷ tinh hữu cơ được điều chế từ monome tương ứng là A. Etyl acrylat B. Metyl metacrylat. C. Etyl metacrylat. D. Metyl acrylat. Câu 3 Hai kim loại hoạt động X Y có hoá trị II. Hoà tan hết 0 64g hai kim loại này vào dung dịch HCl thu được 448ml khí đktc .Nếu số mol của hai kim loại ấy bằng nhau thi hai kim loại đó là A. Mg Ca B. Fe Mg C. Zn Mg D. Zn Cu Câu 4 Trộn 5 6 gam bột sắt với 2 4 gam bôt lưu huỳnh rồi nung nóng trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 ở đktc . V có giá trị là A. 4 48 B. 2 80 C. 3 08 D. 3 36 Câu 5 Trong các axit hữu cơ sau axit mạnh nhất là A. HCOOH. B. CH3-CH2-COOH C. CH2 CH-COOH. D. CH3COOH. Câu 6 Hỗn hợp X gồm 2 axit A là axit no đơn chức B là axit không no đơn chức chứa 1 liên kết đôi . Số nguyên tử C trong A B đều bằng nhau. Chia X thành 2 phần bằng nhau - Phần 1 tác dụng hết với 50ml dung dịch NaOH 2M. - Phần 2 Đốt cháy hoàn toàn thu được 13 2g CO2. CTPT của A B là A. C3H6O2 C3H4O2 B. C4H8O2 C4H6O2 C. C5HioO2 C5H8O2 D. C6H12O2 C6H10O2 . Câu 7 Cho 0 03mol Fe và 0 02 mol Fe2O3 phản ứng với dung dịch HNO3. Sau phản ứng thu được 0 28 gam kim loại và dung dịch cạn dung dịch X thu được m gam muối trị của m là A. 18 35. B. 11 7 . C. 6 94 D. 15 73 Câu 8 Để nhận ra các khí CO2 SO2 H2S NH3 cần dùng các dung dịch A. NaOH và Ca OH 2 B. Nước Brôm và NaOH C. KMnO4 và NaOH. D. Nước Brôm và Ca OH 2 Câu 9 Xa phong hoia 13 2 gam etyl axetat bang 300 ml dung

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
77    4    0    09-08-2020
25    4    0    09-08-2020
1    5    0    09-08-2020