TAILIEUCHUNG - Môđun: Internet (Đồ án số 01)

Mục đích đề tài: Giúp sinh viên nghiên cứu; Giúp sinh viên ôn tập và triển khai kiến thức đã học; Rèn luyện kỹ năng báo cáo và làm đồ án; Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm cho sinh viên. | SỊ ace 1 LEARNING BY DOING TRUONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG MÔN HQC MÔĐUN INTERNET Đồ án số 01 I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI -I- Giúp sinh viên nghiên cứu -I- Giúp sinh viên ôn tập và triển khai kiến thức đã học -I- Rèn luyện kỹ năng báo cáo và làm đồ án -I- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm cho sinh viên II. TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI 4- Hiện nay có rất nhiều cách để kết nối sử dụng Internet có 2 cách phổ biến sau Kêt nôi trực tiếp thông qua line điên thoai. 0- Kêt nôi gian tiêp thông qua may tính chia sẽ Internet Proxy Server . 4- Nghiến cửu các kiều kết nối trển vá thửc hiện kết nối cụ thể nhử sau Kiểu kết nối trực tiếp Tìm hiểu các nhà cung cấp dịch vụ ADSL của Việt Nam Viettel VNPT FPT Netnam VDC. So sanh dịch vụ ADSL cua FPT va VNPT tốc đố giá cả chất lương hâu mãi. Liết kế các yếu cầu cống viếc cân thiết đế có the tiến hanh lăp đặt va câu hình kết nối Internet ADSL. Hương dẫn thực hiện chia sẽ kết nối sao cho các máy tính khác có thể sử dụng được Internet bằng 2 cách Bridge và ICS Kiếu kết nối gián tiếp Khái niệm Yêu cầu thông tin thiết bị cần thiết Thiết lập kết nối thực hiện từng bước có hình ảnh minh họa 4- Hiên nay có nhiều máy chu trên Internet phục vụ cho dic h vụ truyền tin FTP File Transfer Protocol . Bạn hãy thực hiện nghiên cứu về dịch vụ truyền tin FTP G Khái niệm thuât ngự . Mố hình hoạt đống. 0- Tìm hiểu mốt số phân mếm FTP Client thống dung. Khoa CNTT - MH MĐ Internet III. IV. V. sổlãẽẽ T----1 LEARNING BY DOING ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 Tìm kiếm thông tin liên quan đến các nội dung trong Tình huống đề tài . Thực hiên nôi dung trong Tinh huông đê tài . Anh chị tự đề xuất và đựa ra phựơng án phù hợp đối với từng yêu cầu. Thực hiện đúng theo qui định của Tập hựớng dẫn đồ án . Giảng viên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN