TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - LUYỆN TẬP CHUNG

Giúp Hs: Kĩ năng đọc, viết, so sánh số trong phạm vi 1000. Bảng cộng trừ có nhớ. Xem đồng hồ, vẽ hình. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Yêu cầu hs tự làm bài, sau đó gọi hs đọc bài làm của mình trước lớp. Bài 2 -Yêu cầu hs nhắc lại cách so sánh số, sau đó làm bài. -Chữa bài và cho điểm hs. Bài 3 -Yêu cầu hs tính nhẩm và ghi kết quả tính vào ô trống. Bài 4. | LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU Giúp Hs Kĩ năng đọc viết so sánh số trong phạm vi 1000. Bảng cộng trừ có nhớ. Xem đồng hồ vẽ hình. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Yêu cầu hs tự làm bài sau đó gọi hs đọc bài làm của mình trước lớp. Bài 2 -Yêu cầu hs nhắc lại cách so sánh số sau đó -Làm bài sau đó 3 hs đọc bài của mình trước làm bài. lớp. -Chữa bài và cho điêm hs. Bài 3 -Yêu cầu hs tính nhẩm và ghi kết quả tính vào ô trống. Bài 4 -Yêu cầu hs xem đồng hồ và đọc giờ ghi trên từng đồng hồ. Bài 5 -Hướng dẫn hs nhìn mẫu chấm các điểm có trong hình sau đó nối các điểm này để có hình vẽ như mẫu. 3. Củng cố dặn dò -Tổng kết tiết học. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Thực hiện tính nhẩm LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU Giúp Hs Kĩ năng thực hành tính trong các bảng nhân chia đã học. Kĩ năng thực hành tính cộng trừ trong phạm vi 1000. Tính chu vi hình tam giác. Giải bài toán về nhiều hơn. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài 2. Hớng dẫn ôn tập Bài 1 -Yêu cầu hs tự làm bài sau đó gọi hs đọc bài làm của mình trước lớp. Bài 2 -Yêu cầu hs nhắc lại cách đặt tính và thực -Làm bài sau đó 4 hs lần lượt đọc bài của hành tính theo cột dọc sau đó làm bài tập. mình trước lớp. -Chữa bài và cho điểm hs. Bài 3 -Yêu cầu hs nhắc lại cách tính chu vi hình -3 hs làm bài trên bảng lớp cả lớp làm bài tam giác sau đó làm bài. vào vở bài tâp. Bài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN