TAILIEUCHUNG - Quản lý thực hiện

Tài liệu Quản lý thực hiện | Quản trị Nguồn Nhân Lực Chương 7 QUẢN LÝ THỰC HIỆN Nguyễn Hữu Lam Ph. D. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị Ị CEMD Email lam@ ueh. Web Page Nguyễn Hữu Lam 1 Quản trị Nguồn Nhân Lực Chương 7 Ệlglgglgllllgllllgj ĐỊNH NGHĨA Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ là quá trình xác định xem những người lao động thực hiện công việc của họ như thế nào so với các tiêu chuấn thực hiện và thông đạt những thông tin đó cho người lao động r --- . . A Hệ thông đánh giá thực hiện cân Đơn giản để sử dụng cho cán bộ và nhân viên nhưng phải hiệu quả Đánh giá việc thực hiện theo cách công bằng và minh bạch Đánh giá nhân viên trên cơ sở những kỹ năng và những hành vi được đòi hỏi - Bảo đảm tất cả các vai trò trong công ty là được tôn trọng. Bất kỳ hệ thông đánh giá nào cung phải hiểu biết và nhận dạng những kỹ năng được đòi hỏi trong các vai trò khác nhau Giúp nhận dạng những mục tiêu học tập và phát triển cho các cá nhân và khuyến khích các cá nhân tự phát triển Khuyến khích sự hợp tác giữa nhà quản trị và nhân viên Nguyễn Hữu Lam 2 Quản trị Nguồn Nhân Lực Chương 7 r Hệ thông đánh giá thực hiện không Là một báo cáo bí mật mà người lao động không thấy. Nhà quản lý nói với người lao động về những điều họ làm sai Một cuộc họp để mặc cả chuyện lương bổng. Mục đích của Đánh giá việc Thực hiện Nhiệm vụ Nguyễn Hữu Lam

TÀI LIỆU LIÊN QUAN