TAILIEUCHUNG - SỞ GD-ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN

Tài liệu dành cho các bạn học sinh thi học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giãi bài tập, ôn tập kiến thức, góp phần giúp ích cho các kỳ thi sắp tới. | SỞ GD-ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I. NĂM 2010 Môn Hoá học. Khối A B. Thời gian làm bài 90 phút Họ tên thí sinh SBD Mã đê 182 Cho biết khối lượng nguyên tử của các nguyên tố H 1 Li 7 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 P 31 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Mn 55 Br 80 Cr 52 Ag 108 Ba 137 Be 9. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Khi nhiệt phân nhóm các muối nitrat cho sản phẩm kim loại khí NO2 O2 là A. Cu NO3 2 Pb NO3 2 B. Ca NO3 2 HgCNOaK AgNO3 C. Zn NO3 2 AgNOs . D. Hg NO3 2 AgNO3 Câu 2 Khi đun nóng từ từ H3PO4 bị mất nước. Quá trình mất nước của H3PO4 được tóm tắt theo sơ đồ H3PO4 X Y Z. X Y Z có thể là các chất theo thứ tự sau A. H2PO4 HPO3 H4P2O7 B. HPO3 H4P2O7 P2O5 C. H4P2O7 P2O5 HPO3 D. H4P2O7 HPO3 P2O5 Câu 3 Hỗn hợp khí X gồm 2 chất hiđrocacbon là đồng đẳng kế tiếp. Khi đốt cháy 1 lượng hỗn hợp X thấy tạo ra 55p gam khí CO2 và 31 5p gam hơi nước. Tìm công thức 2 hiđrocacbon và tỷ khối của hỗn hợp X so với H2 bằng bao nhiêu C2H6 dX H2 15 dX n 18 5 C3H6 dX H2 17 C-dC dX H2 20 Câu 4 Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3 75. Dan X qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là A. 25 B. 20 C. 50 D. 40 Câu 5 Trùng hợp hoàn toàn 6 25 gam Vinyl clorua được m gam . Số mắt xích -CH2-CHC1- trong m gam là A. 6 B. 6 C. 6 D. 6 Câu 6 X ét ph ản ứng sau CO2 H2 CO H2O x ảy ra ở 8500C. Nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng như sau CO2 0 2M H2 0 5M CO H2O 0 3M. Nồng độ của H2 và CO2 ở thời điểm đầu lần lượt là A. 0 8M và 0 5M. B. 0 6M và 0 4M C. 0 5M và 0 8M D. 0 4M và 0 6M Câu 7 Nhóm ancol nào khi từng chất đun nóng với H2SO4 đặc ở 1800C tạo ra một anken A. Ancol etylic propan-1-ol pentan-3-ol B. Etanol propan-2-ol 2-metylpropan-2-ol C. Pentan-2-ol 2 3- đimetylbutan-2-ol D. Metanol etanol butan-2-ol Câu 8 C3H8Ox có bao nhiêu đồng phân a. Chỉ có chức ancol .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    8    0    15-08-2020
5    5    0    15-08-2020
17    4    0    15-08-2020
69    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    7    0