TAILIEUCHUNG - Sở GD - ĐT Bắc Ninh Trường THPT Lý Nhân Tông ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3

Tham khảo tài liệu 'sở gd - đt bắc ninh trường thpt lý nhân tông đề thi thử đại học lần 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Sở GD - ĐT Bắc Ninh Trường THPT Lý Nhân Tông ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN HÓA HỌC 12 Thời gian làm bài 90 phút Không kể thời gian giao đề 50 câu trắc nghiệm Ngày thi 29 3 2010 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Mã đề thi 210 Câu 1 Thực hiện các thí nghiệm sau I Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH. II Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca OH 2. III Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ có màng ngăn. IV Cho Cu OH 2 vào dung dịch NaNO3. V Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3. VI Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba OH 2. Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là A. II III và VI. B. I IV và V. C. II V và VI. D. I II và III. Câu 2 Cho luồng khí CO dư đi qua 9 1 gam hỗn hợp CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 8 3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là A. 0 8 gam B. 4 0 gam C. 8 3 gam D. 2 0 gam Câu 3 Cho các hợp chất hữu cơ C2H2 C2H4 CH2O CH2O2 mạch hở C3H4O2 mạch hở đơn chức . Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa là A. 4. B. 3. C. 2. D. 5. Câu 4 Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức. Cho 0 1 mol X tác dụng vừa đủ 0 1 mol NaOH cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 7 36 gam hỗn hợp muối và ancol Y. Oxi hóa hoàn toàn ancol Y bằng CuO thu được anđehit. Cho toàn bộ lượng anđehit đó tác dụng với AgNO3 NH3 thu được 25 92 gam Ag. Xác định công thức của 2 chất trong hỗn hợp X. A. HCOOH và CH3COOCH3. B. CH3COOCH3 và CH3COOC3H7 C. CH3COOH và HCOOC2H5. D. CH3COOH và HCOOCH3 Câu 5 Cho 9 12 gam hỗn hợp gồm FeO Fe2O3 Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch Y cô cạn Y thu được 7 62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là A. 8 75 . B. 9 75 . C. 6 50 . D. 7 80 . Câu 6 Cho m gam bột Fe vào 800 00 ml dd hỗn hợp gồm AgNO3 0 20M và HNO3 0 25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1 40m gam hỗn hợp kim loại và V lít khí NO duy nhất ở đktc . Giá trị của m và V lần lượt là A. 28 73 và 2 24. B. 25 00 và 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN