TAILIEUCHUNG - Đề tài: " Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động

Trong công cuộc đổi mới hiện nay đất nước ta đang diễn ra sôi động quá trình phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần., vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước vấn đề từ một nền kinh tế theo cơ chế bao cấp chuyển sang môt nền kinh tế theo cơ chế thị trường | Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong công cuộc đổi mới hiện nay đất nước ta đang diễn ra sôi động qua trình phat triễn kinh tế hang hoa nhiễu thanh phan vận hanh thễô cớ chế thị trướng cô sự quan ly cua nha nước thễô định hướng xa hội chu nghĩa. Trước vấn đễ từ môt nễn kinh tễ thễô cớ chễ baô cấp chuyện sang môt nễn kinh tễ thễô cớ chễ thị trướng sự hôà nhap cua cac ngành kinh tễ trông xa hôi không nhưng chỉ nam riễng trông lĩnh vưc quốc gia ma côn hôa nháp vaô nễn kinh tễ thễ giới. Vớí yễu cau nay cấc hôạt đông kinh dôanh trễn nhiễu lĩnh vưc phai cô nhiễu cliuyễii biễn nhiễu thay đôi chô phu hớp với cớ chễ mới. Trông nễn kinh tễ chung hôat đông kinh dôanh cua cấc dôanh nghiễp cô vị trí hễt sưc quan trông đước xễm la xướng sông cua nễn kinh tễ đông vai trô rat tô lớn trông viễc thuc đay tang trướng kinh tễ bễn vững . Đễ tiễn hanh môt qua trình san xuất kinh dôanh đôi hôi cấc dôanh nghiễp phai hôi đu 3 yễu tô laô đông đôi tướng laô đông va tư liễu laô đông. Trông đô laô đông la môt trông nhưng nhan tô quyễt định sư thanh công cua dôanh nghiễp chúng ta đã biết lao động là bỏ một phần sức lực chân tay hay trí óc nên nó cần thiết phải được bù đắp để tái sản xuất sức lao động . Và sự thật đó được thấy dễ dang trong thực tế mọi người lao động làm việc trong môi trường bình thường hay khắc nghiệt đều mong muốn kiếm được nhiều tiền. .nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu cuộc sống của họ. Vì lẽ đó tiền nong và các khoản thanh toán cho người lao động dưới hình thức này hay hình thức khác là một vấn đề quan trọng cần giải quyết và cần giải quyết nó một cách cân nhắc cẩn thận rõ ràng và thỏa đáng. Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật sự phát triển lớn mạnh của nền kinh tế thế giới một quốc gia nói chung hay một doanh nghiệp nói riêng muốn hòa nhập được thì phải tạo động lực phát triển từ trong nội bộ của doanh nghiệp mà xuất phát điểm chính là việc giải quyết một cách hợp lí công .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN