TAILIEUCHUNG - NHỮNG ĐIỀM NGỮ PHÁP CẦN CHÚ Ý TRONG CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN LỚP 9

Một số điểm cần lưu ý trong chương trình anh văn lớp 9, đặc biệt hữu ích cho kỳ thi TN trung học cơ sở | NHỮNG ĐIỀM NGỮ PHÁP CẦN CHÚ Ý TRONG CHƯƠNG TRÍNH ANH VÃN LỚP 9 DANG 1 CHUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TAI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ NGƯỢC LAI Dạng này có các mẫu sau đây công thức thì không có nên mình chỉ đưa ra các ví dụ trong đó có các cho tô màu là những dấu hiệu để nhận dạng ra công thức. 1. This is the first time I have seen him đây là lần đầu tôi thấy anh ta I have never seen him before. tôi chưa bao giờ thấy anh ta trước đây Mẫu này có dạng Đây là lần đầu tiên . làm chuyện đó .chưa bao giờ làm chuyện đó trước đây. The first time lần đầu tiên Never .before chưa bao giờ trước đây 2. I started begun studying English 3 years ago. tôi bắt đầu học TA cách đây 3 năm I have studied English for 3 years. tôi học TA được 3 năm Mẫu này có dạng .bắt đầu làm gì đó cách đây khoảng thời gian . đã làm chuyện đó for khoảng thời gian Nếu không có ago mà có when mệnh đề thì giử nguyên mệnh đề chỉ đổi when thành since thôi 3. I last saw him when I was a student. lần cuồi cùng tôi thấy anh ta là khi tôi là SV I haven t seen him since I was a student. tôi đã không thấy anh ta từ khi tôi là SV Mầu này có dạng Lần cuối cùng làm chuyện đó là khi . .không làm chuyện đó từ khi . Last lần cuối Since từ khi 4. The last time she went out with him was two years ago. lần cuối cô ta đi chơi với anh ta cách đây 2 năm She hasn t gone out with him for two years. cô ta đã không đi chơi với anh ta đã 2 năm nay Tương tự mầu 3 nhưng khác phần sau thôi 5. It s ten years since I last met him. đã 10 năm từ khi tôi gặp anh ta lần cuối I haven t met him for ten years . tôi đã không gặp anh ta 10 năm rồi Mầu này có dạng Đã .khoảng thời gian từ khi làm gì đó lần cuối .không làm việc đó được khoảng thời gian 6. When did you buy it bạn đã mua nó khi nào How long have you bought bạn đã mua nó được bao lâu Mầu này có dạng when thì dùng quá khứ đơn How long thì dùng hiện tại hoàn thành DẠNG 2 BIẾN ĐỔI QUA LẠI GIỮA ENOUGH Trước khi đi cụ thể vào cách biến đổi các bạn cũng nên ôn lại công thức

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    8    0    11-08-2020
3    4    0    11-08-2020
16    5    0    11-08-2020
20    4    0    11-08-2020
4    21    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN