TAILIEUCHUNG - Bảng lương thời gian, khác bộ phận

Bảng lương thời gian, khác bộ phận | BANG LƯƠNG THỜI GIAN KHAC BỘ PHẬN thang nam MA SO TEN CHỨC VU L_LG MỨC LỨƠNG LỨƠNG NGAY ngay cong ngay T. CA NGAY C. NHẬT CA ĐÊM NGAY LỂ LỨƠNG CHÍNH LỨƠNG T. CA NHỨT TIEN lE tet PHU CAP KHÁC PHU CÁP CƠM PC ĐEM LỨƠNG ÁN PHAM TIEN KHÁC T. CỘNG VND TẬM ỨNG TRỨ BHYT TRỨ BHXH THỨC LÁNH CNV KY nhận Người nhận Người lập Trường phong Kế toan Tong Giam .

TÀI LIỆU HOT