TAILIEUCHUNG - Bảng lương sản phẩm

Mẫu Bảng lương sản phẩm | BANG LƯƠNG SAN PHAM CHUYEN THANG NAM STT MA SO HO TEN HS BẬC LƯƠNG CHÍNH LƯƠNG TANG CA LƯƠNG CHU NHẠT LƯONG LỂ KHAC tong LƯONG TẬM ƯNG BHYT BHXH THƯC -A h ĐIỂM TONG ĐIỂM SP CHÍNH LƯONG CHÍNH ĐIỂM TONG ĐIỂM SP CHÍNH LƯONG ĐIỂM TONG ĐIỂM SP LƯONG 1 2 3 1 2 4 TTL 3 5 6 5 4 7 1 2 6 8 9 1 8 10 TTL 9 11 12 11 10 13 1 8 12 14 15 1 14 16 TTL 15 17 18 17 16 19 1 14 18 20 21 22 23 7 13 19 . 22 24 25 26 23-24-25-26 Người nhận Người lập Trường phong Kế toan Tổng Giậm đổc duy CNV-KY NHẬN .

TÀI LIỆU HOT