TAILIEUCHUNG - Thu thấp ý kiến khách hàng

Hướng dẫn thực hiện thu thập ý kiến khách hàng | HƯỚNG DAN THựC HIỆN THU THẬP Y KIEN KHACH HANG 1. Quyết định thông sô thu thập - Thường lậ từ 4 đến 8 thông sô Ví du giậ thời gian giậô hậng. - Trông Thu tuc thu thập ghi nhận giai quyết khiếu nậi cUậ khàch hàng cô tất cậ 11 thông sô 2. Thông kế y kiến khách hậng - Ghi tất cậ cậc thông sô thu thập thếô biếu mậu 0125 vậ Fậx hôậc mậil chuyến trực tiếp đến khậch hậng củậ Công ty. - Nhận lại bản thu thập ý kiến khách hàng. - Thông kế ý kiến dựậ theo điếm trung bình tổng cUà các khách hàng theo ví du sau Thông sô thu thập Điếm Trung bình Già Chát lựỢng Giàô háng Thái đô CBCNV 3. Vế Rậdậr. Thái đô CNV Giậô hậng 4. Phân tích rádár. Quá sơ đô Rádár tá tháy ráng từ đường trung tám đến trục thái đô CNV lá gán nhát cán táng khoáng cách náy lến nhám lám chô sơ đô cô tính chát đôi xừng hơn. Tráng 1 2 5. Kiến nghị kết luận báo cáo Tong Giám dóc - Táng cường dịch vu khách háng báng cách rá soát lái các bo phận qui trình khách háng thường xuyên quán tám nhám náng cáo sự thoá mán khách háng. - Đối. vời các khách háng co độ thoá mán thấp vê thái độ củá CNV co thê nêu đích dánh bo phán náo nhám khác phục ngáy. - Báo cáo Tong Giám đoc gom ho sờ vê phiếu tong hờp y kiến khách háng bán phán tích sô liêu Sờ đo rá dár bán kiến nghị. Tráng 2

TÀI LIỆU HOT