TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật chụp MRI vú_Phần 2

Chuỗi xung ECHO DE GRADIENT T1 T1 1’. Post Gadolinium 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ ? Techniques d'IRM Mammaire. Chuỗi xung ECHO DE GRADIENT T1. Xóa nền giai đoạn sớm 6’. Xóa nền giai đoạn muộn Techniques d'IRM Mammaire ? Độ bắt thuốc. Chuỗi xung kích thích nước (và xóa mỡ). Hình ảnh bắt thuốc /mô tuyến vú (lọai kém dày, lọai mỡ). Post Gadolinium. Techniques d'IRM Mammaire. Độ bắt thuốc cản quang. Chuỗi xung kích thích nước (và xóa mỡ). Post Gadolinium. Nhưng khó thấy sự bắt thuốc trong mô tuyến dày xóa nền . | Chuỗi xung ECHO DE GRADIENT T1 Chuỗi xung ECHO DE GRADIENT T1 Độ bắt thuốc Chuỗi xung kích thích nước và xóa mỡ Hình ảnh bắt thuốc mô tuyến vú lọai kém dày lọai mỡ Post Gadolinium Techniques d IRM .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    25    0