TAILIEUCHUNG - Kiểm tra iso

Mẫu Kiểm tra iso | BAI KIỂM TRA NHẬN THỨC VỂ ISO 9000 2000 Họ tên Điểm BỌ phận Hãy trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách đánh dấu V vào một câu trả lời đúng nhất theo sự hiểu biết cua ban. 1. Chất lượng sận phậm được cọi lậ tọít cọ nghĩậ lậ à cỏ các đạc tính chát lựờng bàng hoác cao hờn quy định b tOt nhát trong sô các sán phám cung loai trển thị trựờng c thoa mán nhựng nhu cáu vá mong đời cua khách háng d cá ba cáu trển đểu đung e cá ba cáu trển đểu khOng đung 2. Tiêu chuậ9n ISO 9001 bận hậnh nậm 2000 ISO 9001 2000 lậ á tiểu chuẩn vể chất lựờng sán phám đám báo yểu cáu chất lựờng quốc tế b tiểu chuán vể các yểu cáu cua hể thong quán ly chất lựờng chung cho các to chức cong ty xí nghiểp trựờng hoc cờ quan bểnh viển . c tiểu chuán vể cái tiến náng cao hể thong chát lựờng nhám thoa mán cao nhát các nhu cáu vá mong đời cua khách háng d cá ba cáu trển đểu khOng đung ể cá ba cáu trển đểu đung 3. Tiêu chuận ISO 9001 2000 á chỉ nểu ra các yểu cáu cua hể thong quán ly chát lựờng chung cho các to chực thuọc mọi lĩnh vực hoạt đOng trển toán thế giời. b hựờng dán các cong ty xí nghiểp . to chức phái nhám váo khách háng để thOa mán các nhu cáu vá mong đời cua khách háng c hựờng dán mOt mO hình chung lá phái tiếp cán thểo quá trình để thực hiển hình thánh bát cự sán phám gì d cá ba cáu trển đểu đung ể cá ba cáu trển đểu khOng đung 4. Tiêu chuậ9n ISO 9001 bận hậnh nậm 2000 đê9 sọật xêt lậi tiêu chuậ9n ISO 9000 bận hậnh nậm 1994 nhậm á thích ứng vời nhựng đOi hOi cua nển kinh tế toán cáu hOa trển thế giời b khác phục nhựng han chế cua tiểu chuán ISO 9000 1994 c phu hờp hờn vời các ngánh cong nghể mời nhự cong nghể phán mểm phu hờp cho cá các khu vực trển thế giời nhất lá các nựờc đang phát triển cO cong ty chỉ cO vái ba ngựời d xác định rO hờn vai trO cua khách háng khách háng luOn đOi hOi chát lựờng phái đựờc náng cao thựờng xuyển vá chi phí phái giám ể tát cá đểu đung f tát cá đểu khOng đung dfdf 5. Tiếp cận qua trình process approach la a nhận thức để phân tích các hoạt động cua một to chức và .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    4    0    12-08-2020
4    6    0    12-08-2020
7    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN