TAILIEUCHUNG - Phát triển doanh nghiệp bằng con đường cải tiến năng suất

Xét ở khía cạnh phát triển bền vững, có thể nói, nếu một doanh nghiệp muốn thực sự tồn tại trong một môi trường cạnh tranh và nền kinh tế đang có xu hướng toàn cầu hoá như hiện nay, doanh nghiệp đó phải khẳng định được các yếu tố: | Phát triển doanh nghiệp bằng con đường cải tiến năng suất Xét ở khía cạnh phát triển bền vững có thể nói nếu một doanh nghiệp muốn thực sự tồn tại trong một môi trường cạnh tranh và nền kinh tế đang có xu hướng toàn cầu hoá như hiện nay doanh nghiệp đó phải khẳng định được các yếu tố Ý nghĩa sự tồn tại của doanh nghiệp mang lại lợi ích cho xã hội cho cộng đồng Đảm bảo sự tăng trưởng và hiệu quả kinh tế Có lợi cho các bên liên quan. Để có thể tồn tại và phát triển lâu dài tổ chức phải đem lại lợi ích cho khách hàng cho người lao động trong doanh nghiệp và cho cộng đồng thông qua các hoạt động tạo ra các sản phẩm có giá trị sử dụng không có tác động xấu tới xã hội và môi trường thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước xã hội và cộng đồng . Bên cạnh đó bản thân doanh nghiệp phải tính toán được hiệu quả kinh tế tức là đầu tư vào đâu sản xuất cái gì sản xuất như thế nào quản lý như thế nào . để đem lại được lợi nhuận và tăng vốn chủ sở hữu tái sản xuất và mở rộng sản xuất. Vậy năng suất có vai trò gì trong việc khẳng định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp Quay lại vấn đề khái niệm theo cách tiếp cận mới thì năng suất bao gồm những nội dung sau 1. Nhấn mạnh vào đầu ra o Sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của khách hàng kể cả những mong muốn hiện tại và tương lai hiện có hoặc còn tiềm ẩn. o Giảm thiểu tác động xấu tới môi trường đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội. o Thoả mãn người lao động trong doanh nghiệp. 2. Nhấn mạnh vào việc giảm lãng phí thông qua áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật các phương pháp quản lý các tính toán chi phí hợp lý nhằm hạ giá thành sản phẩm. 3. Hướng vào việc tạo ra giá trị giảm thiểu những khâu công đoạn không tạo ra giá trị gia tăng không ngừng nghiên cứu tái thiết kế phát triển sản phẩm để nâng cao giá trị cho sản phẩm. 4. Làm đúng việc ngay từ đầu và luôn làm đúng đảm bảo định hướng đúng sản phẩm kiểm soát quá trình chế tạo theo đúng hướng. Như vậy nếu quan tâm đến khái niệm năng suất một cách đúng đắn và vận

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    8    1    11-08-2020
7    3    0    11-08-2020
31    5    0    11-08-2020
2    3    0    11-08-2020
23    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN