TAILIEUCHUNG - Kế hoạch thực hiện mục tiêu khoản doanh thu

Kế hoạch thực hiện mục tiêu khoản doanh thu | CTY Ban ISO CỘNG HOA XA HỘI chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hanh phúc Thành phô HÔ Chí Minh ngay thang năm KE HOẠCH THựC hiện MỦC TIệủ khoan doanh thủ CBCNV trong thang 4 NAM Stt Nội dung Cong việc Trach nhiệm Thôi gian thực hiện Tiện độ thực hiện 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Phan tích cờ cấu doanh thu cậc bộ phận xậc định doanh thu 8 thang cuội nấm 2003 cua cac bộ phạn. 1 tuan 2 To chức hộp thong bao việc giao khoan doanh thu nhiệm vu cho cac bo phân V2 ngay 3 Bao cao doanh thu thang 6 V2 ngay 4 Bao cao doanh thu thang 7 V2 ngay 5 Bao cao doanh thu thang 8 V2 ngay 6 Hop đưa ra cac biện phap tang doanh thu 7 Bao cao doanh thu thang 9 V2 ngay 8 Bao cao doanh thu thang 10 V2 ngay 9 Hop đưa ra cac biện phap tang doanh thu 1 tuan 10 Bao cao doanh thu thang 11 V2 ngay 11 Bao cao doanh thu thang 12 V2 ngay 12 Bao cao doanh thu 8 thang cuối nam 1 tuan 13 Hop tong kết V2 ngay Phê duyệt Ngay Người lập Tong Giam .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    0    12-08-2020
5    2    0    12-08-2020
3    9    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN