TAILIEUCHUNG - Kế hoạch thực hiện iso 9000

Kế hoạch thực hiện iso 9000 | KE HOẠCH THựC HIỆN ISO 9000 Căn cứ kế hoạch hai bên theo yêu cầu hợp đồng. Căn cứ biên băn cuộc hop giữa hai bên ngay. nay hai bên đồng y thực hiên theo kế hoạch thực hiên dự sau Stt Nội dung công việc Ngươi thực hiện Tiên đo Tổng thơi gian 1 Huấn luyện cơ ban vệ quan trị chất lương vấ ISO 9000 Huấn luyện xay dựng cấc vấn bấn hệ thông chất lương 2 Tư vấn xay dựng cac van bấn hệ thông chất lương va triện khai ấp dung 3 Huấn luyện cơ bấn vệ QTCL va ISO 9000 chô nhan viện 4 Đà ộ ta ộ chuyện gia đánh gia nội bộ - cô cấp bang 5 Thực hiện đanh gia nội bộ va tư vấn khấc phục lôi phất hiện 6 Đanh gia tôấn diện hệ thông trươc chưng nhận va tư vấn khấc phuc lôi phất hiện 7 Huấn luyện duy trì vấ cai tiến hệ thông sau chưng nhấn ISO 9000 KAIZEN PDCA 8 Huấn luyện thực hanh cấc công cu thông kệ Xay dưng vấ kiệm sôất muc tiệu Kế hoach đa đựợc thong qua bôi lanh đao hai bên. . Đại diện chuyên gia tư vấn Đại diện cong .

TÀI LIỆU HOT