TAILIEUCHUNG - Chương 10: MẢNG – CHUỖI

Mảng là tập hợp các phần tử cùng kiểu dữ liệu được đánh thứ tự. Số thứ tự của mỗi phần tử được gọi là chỉ số. Mảng đối tượng điều khiển: Áp dụng cho đối tượng điều khiển cùng loại. Sử dụng mảng để không phải đặt quá nhiều tên và nhiều thủ tục xử lý sự kiện. | Mảng Chuỗi ký tự Chương 10: MẢNG – CHUỔI 1. Định nghĩa: Mảng Mảng là tập hợp các phần tử cùng kiểu dữ liệu được đánh thứ tự. Số thứ tự của mỗi phần tử được gọi là chỉ số VD : điểm toán của n học sinh hs1 t1 hs2 t2 hsn tn Các đặc trưng : Nhiều phần tử (hữu hạn) Cùng kiểu dữ liệu Các phần tử phân biệt với nhau bằng chỉ số 2. Khai báo: Dim/Public/Static () As Trong bộ nhớ 0 0 0 0 A(0) A(1) A(2) A(10) A VD : Dim A(10) As Integer Khai báo mảng A gồm 11 phần tử : A(0), A(1), A(2), , A(10) kiểu nguyên Chú ý : Chỉ số phải có kiểu dữ liệu rời rạc, đếm được (nguyên, ký tự, ) Option Base 1 Dim/Public/Static () As Trong bộ nhớ 0 0 0 0 A(1) A(2) A(3) A(10) A VD : Option Base 1 Dim A(10) As Boolean Khai báo mảng A gồm 10 phần tử : A(1), A(2), , A(10) kiểu Boolean Dim/Public/Static ( TO ) As Trong bộ nhớ 0 0 0 0 A(1) A(2) A(3) A(10) A VD : Dim A(“A” To .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT