TAILIEUCHUNG - Nghìn Năm Bia Miệng

Thời gian làm phai nhòa bao trang giấy, làm mờ nhạt bao tấm bia đã từng ghi khắc những lời hay ý đẹp. Riêng những gì được ghi tạc trong thâm tâm, trong ký ức của con người, vẫn trường tồn với thời gian. Chính những gì được ghi nhớ trong lòng người đã làm nên văn chương truyền khẩu, đã là nền tảng của bao nền văn hóa của nhân loại. | Nghìn Năm Bia Miệng Thời gian làm phai nhòa bao trang giấy làm mờ nhạt bao tấm bia đã từng ghi khắc những lời hay ý đẹp. Riêng những gì được ghi tạc trong thâm tâm trong ký ức của con người vẫn trường tồn với thời gian. Chính những gì được ghi nhớ trong lòng người đã làm nên văn chương truyền khẩu đã là nền tảng của bao nền văn hóa của nhân loại. Ký ức con người ghi tạc những điều tốt và điều xấu để truyền lại cho những thế hệ kế tiếp. Cứ như thế thiên niên vạn đại về sau. Ca dao tục ngữ nước ta có câu Trăm năm bia đá cũng mòn Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ . Lịch sử Việt Nam đã kể chuyện nhiều trung thần lương đống đã bị triều đình hoặc quan quyền ganh ghét hành tội. Có người như cụ Phan Thanh Giản dù đã mang cái chết để chứng minh lòng trung liệt của mình sau khi Pháp dùng súng đạn tối tân chiếm mất 6 tỉnh Nam Kỳ cũng bị vua tôi Tự Đức kết án lột hết chức tước lại còn đục tên cụ ra khỏi bia tiến sĩ. Tưởng chừng mất tên trên bia đá sử xanh sẽ quên vị trung thần hết lòng vì nước vì dân. Thế mà ngày nay người đời còn nhớ tên và tấm lòng trung quân ái quốc của cụ Phan Thanh Giản và trong dân gian người ta còn lấy cái gương trung nghĩa đó mà dạy cho con cái đời sau. Hỏi có còn ai nhớ những bài thơ của ông vua Tự Đức có ai khuyên con noi gương ông vua Tự Đức . Lịch sử nước ta có những nhân vật tuy không ghi tên trên bia đá nhưng tiếng thơm hoặc tiếng xấu còn lưu truyền vạn đại về sau. Có những việc những người đã diễn ra hay đã từ hàng ngàn năm trước mà nay người dân Việt Nam vẫn nhắc lại như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Thử duyệt lại chuyện của những ngàn năm trước để nghiệm những việc ngày nay mà hàng ngàn năm sau vẫn còn bia miệng. Bia đá và Bia miệng Trải qua gần 5000 năm lịch sử thăng trầm của dân tộc Việt Nam có nhiều sự kiện nhiều nhân vật được chính sử ghi chép để lại đời sau học hỏi. Cụ Trần Trọng Kim trong lời tựa cuốn Việt Nam Sử Lược đã viết Sử là sách không những chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT