TAILIEUCHUNG - HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH

- Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động, thuê mướn lao động (gọi chung là người sử dụng lao động) về việc làm có trả công, mà hai bên cam kết với nhau về điều kiện sử dụng lao động và điều kiện lao động, về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. | Hợp đồng lao động và giai quye l tranh chấp Pàge 1 ộf 9 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG I - Hợp đồng lao động 1 - Khái niệm hợp đồng lao động - Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động thuê mướn lao động gọi chung là người sử dụng lao động về việc làm có trả công mà hai bên cam kết với nhau về điều kiện sử dụng lao động và điều kiện lao động về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. - Hợp đồng lao động do hai bên thoả thuận nhất thiết phải có các nội dung chủ yếu sau đây công việc phải làm tiền công tiền lương nơi làm việc thời hạn hợp đồng những điều kiện theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội đối với người lao động. - Tiền công tiền lương trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định. - Hợp đồng lao động được giao kết theo nguyên tắc tự do tự nguyện bình đẳng không trái với pháp luật và thoả ước lao động tập thể ở những nơi có ký kết thoả ước lao động tập thể. - Hợp đồng lao động được giao kết bằng văn bản hoặc bằng miệng o Hợp đồng lao động được ký kết bằng văn bản phải được làm thành 2 bản mỗi bên giữ một bản o Hợp đồng lao động được giao kết bằng miệng thì các bên đương nhiên phải tuân theo các quy định của pháp luật lao động và chỉ áp dụng đối với một số công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới 3 tháng. 2 - Giao kết Hợp đồng lao động - Hợp đồng lao động được giao kết trực tiếp giữa người lao động với sử dụng lao động hoặc với người đại diện hợp pháp của sử dụng lao động. - Hợp đồng lao động được giao kết trực tiếp giữa sử dụng lao động với từng người lao động. Hợp đồng lao động cũng có thể được ký kết giữa sử dụng lao động với một người lao động Hợp đồng lao động và giai quye l tranh chấp Pàge 2 ộf 9 được uỷ quyền đại diện cho một nhóm người lao động. Trong trường hợp này Hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người lao động. - Người lao động có thể .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    8    0    04-12-2020
TÀI LIỆU HOT