TAILIEUCHUNG - Bài thuyết trình sự đa dạng sinh học: Sự tuyệt chủng

Sự kiện tuyệt chủng xảy ra vào cuối kỷ Ordoviccan: Kỷ Ordovican là kỷ thứ hai trong số sáu (bảy tại Bắc Mỹ) kỷ của đại Cổ Sinh. Nó diễn ra sau kỷ Cambri và ngay sau nó là kỷ Silur. Kỷ Ordovican bắt đầu với một sự kiện tuyệt chủng nhỏ vào khoảng 488,3 triệu năm trước và kéo dài trong khoảng 44,6 triệu năm. | Sinh Viên Thực Hiện: Đặng Hoàng Minh 08114052 Lớp: DH08LN 1. Sự kiện tuyệt chủng xảy ra vào cuối kỷ Ordoviccan: Kỷ Ordovican là kỷ thứ hai trong số sáu (bảy tại Bắc Mỹ) kỷ của đại Cổ Sinh. Nó diễn ra sau kỷ Cambri và ngay sau nó là kỷ Silur. Kỷ Ordovican bắt đầu với một sự kiện tuyệt chủng nhỏ vào khoảng 488,3 triệu năm trước và kéo dài trong khoảng 44,6 triệu năm. Kỷ Ordovican đến hồi kết thúc bằng một loạt các sự kiện tuyệt chủng, mà cùng với nhau chúng hợp thành sự kiện tuyệt chủng lớn thứ hai trong số 5 sự kiện tuyệt chủng chính trong lịch sử Trái Đất theo tỷ lệ phần trăm các chi bị tuyệt chủng. Vào thời gian đó tất cả các sinh vật đa bào phức tạp đều sinh sống trong lòng đại dương và khoảng 49% các chi động vật đã biến mất hoàn toàn; các ngành tay cuộn và động vật hình rêu đã bị suy giảm đi nhiều, cùng với nhiều loài bọ ba thùy, các loài "cá" (nhiều) răng nón (lớp Conodonta) và nhóm Graptolita. Nguyên nhân được chấp nhận rộng rãi nhất là các sự kiện này đã do sự bắt đầu của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN