TAILIEUCHUNG - Canh tác giống lúa thơm Khao Dawk Mali

Thời vụ: – Vụ mùa có thời gian sinh trưởng khoảng 150 ngày. Gieo mạ vào tháng 6 dương lịch, cấy tháng 7 (dl), thu hoạch tháng 12 (dl). – Vụ hè thu muộn có thời gian sinh trưởng khoảng 120 ngày. Gieo mạ vào tháng 9 dương lịch, cuối tháng 9 (dl) cấy và thu hoạch tháng 12 (dl). | Canh tác giông lúa thơm Khao Dawk Mali Nguồn Thời vụ - Vụ mùa có thời gian sinh trưởng khoảng 150 ngày. Gieo mạ vào tháng 6 dương lịch cấy tháng 7 dl thu hoạch tháng 12 dl . - Vụ hè thu muộn có thời gian sinh trưởng khoảng 120 ngày. Gieo mạ vào tháng 9 dương lịch cuối tháng 9 dl cấy và thu hoạch tháng 12 dl . - Đông xuân có thời gian sinh trưởng 95 - 110 ngày nên gieo mạ đầu tháng 12 dl đến tháng 3 thu hoạch. Chuẩn bị giông và gieo mạ - Vụ mùa gieo 60kg lúa giống trên diện tích 1000m2 đất cấy cho 1 ha. - Vụ hè thu muộn gieo 100kg lúa giống với diện tích đất cấy cho 1 ha. Cách bón phân cho mạ Bón 20kg phân hợp chất 16-16-8 và 10kg urê với diện tích 1000m2 đất và chia làm 2 lần - Lần 1 Sau 8 - 10 ngày gieo hạt giống bón phân 16-16-8 5kg phân urê. - Lần 2 Sau khi mạ được 20 ngày thì bón 5kg phân urê. Cấy mạ Trên đất ruộng vụ mùa hoặc vụ hè thu nên cày xới đất sớm để rửa phèn mặn tạo điều kiện để lúa phát triển tốt sau khi cấy. Cần bón phân hữu cơ hoai với phân khi bừa trục lần cuối và thêm phân lân. Vụ mùa cấy mạ có độ tuổi 40 - 45 ngày cấy 2 - 3 tép bụi khoảng cách cấy 15 x 15cm hoặc 15 x 20cm. Đối với vụ hè thu cấy vào lúc tuổi mạ 28 - 30 ngày cấy 4 - 5 tép bụi khoảng cách 15 x 20cm. Bón phân Bón lót khi làm cho cả hai vụ mùa và hè thu muộn như nhau với lượng phân hữu cơ càng nhiều càng tốt 300 - 400kg super lân. Thông thường bón cho vụ mùa 100kg urê 300 - 400kg super lân 50 kg KCl cho 1 ha chia làm 2 lần - Bón thúc lần 1 sau khi cấy 10 ngày bón 60kg urê 25kg KCl - Bón thúc lần 2 50 ngày sau khi cấy bón 40kg urê 25 kg KCl. Vụ hè thu muộn bón 150kg urê 300 - 400supe lân 100kg KCl cho 1 ha cũng chia làm 3 lần - Bón thúc lần 1 sau 10 ngày khi cấy 50kg urê 70kg KCl. - Bón thúc lần 2 sau khi cấy mạ 20 - 25 ngày bón 50kg urê. - Bón thúc lần 3 sau khi cấy 40 ngày bón 50kg urê 30kg KCl. Chăm sóc Giai đoạn cây lúa còn non cần duy trì mực nước cạn khoảng 3 - 5cm để khống chế cỏ dại đồng thời tạo điều kiện cho cây lúa nẩy chồi. Giai đoạn cây lúa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    2    0    13-08-2020
2    7    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN