TAILIEUCHUNG - Tài liệu ôn thi Quỹ đầu tư

Tài liệu ôn thi quỹ đầu tư- Luật áp dụng cho mục Quỹ đầu tư | Quỹ công chúng. Điều 12. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ 1. Việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ phải tuân thủ các nguyên tắc sau a. Đối với chứng khoán niêm yết giá của các chứng khoán niêm yết được xác định là giá đóng cửa của ngày giao dịch trước ngày định giá theo quy định. b. Đối với các tài sản không phải là chứng khoán niêm yết việc xác định giá trị tài sản phải dựa trên một quy trình và phương pháp xác định giá trị tài sản được ngân hàng giám sát xác nhận và Ban đại diện quỹ Đại hội người đầu tư phê chuẩn. Quy trình và phương pháp định giá phải khoa học khách quan và được áp dụng thống nhất. Các bên tham gia định giá tài sản phải độc lập với công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát. c. Đối với các loại tài sản khác của Quỹ như cổ tức lãi nhận được tiền mặt giá trị của các tài sản này được tính theo giá trị thực tế tại thời điểm xác định. d. Tổng nợ phải trả của Quỹ là các khoản nợ hoặc các nghĩa vụ thanh toán của Quỹ tính đến thời điểm xác định giá trị. 2. Giá trị đơn vị quỹ bằng giá trị tài sản ròng của Quỹ chia cho tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành. 3. Giá trị tài sản ròng của Quỹ công chúng phải được xác định một tuần một lần và phải được thông báo công khai cho người đầu tư vào ngày làm việc tiếp theo. Điều 13. Các hạn chế đầu tư của Quỹ công chúng 1. Vốn và tài sản của Quỹ công chúng chỉ được đầu tư vào chứng khoán hoặc tài sản khác phù hợp với Điều lệ quỹ và quy định của pháp luật. Việc đầu tư vốn và tài sản của Quỹ công chúng phải tuân thủ các hạn chế sau a. Một Quỹ công chúng không được góp vốn hoặc đầu tư vào chứng chỉ quỹ của chính Quỹ công chúng đó hoặc của một Quỹ khác b. Một Quỹ công chúng không được đầu tư vào quá 15 tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành c. Một Quỹ công chúng không được đầu tư quá 20 tổng giá trị tài sản quỹ vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành d. Một Quỹ công chúng không được đầu tư quá 10 tổng giá trị tài sản quỹ vào bất động sản e. Một Quỹ công chúng không được đầu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN