TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm lipit

Câu 1: Hãy chọn nhận định đúng: A. Lipit là chất béo. B. Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật. C. Lipit là este của glixerol với các axit béo. D. Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước, nhưng hoà tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit. | LIPIT GV. Đỗ Khánh Toàn Câu 1 Hãy chọn nhận định đúng A. Lipit là chất béo. B. Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động thực vật. C. Lipit là este của glixerol với các axit béo. D. Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống không hoà tan trong nước nhưng hoà tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo sáp sterit photpholipit. Câu 2 Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol A. Dầu vừng mè B. Dầu lạc đậu phộng C. Dầu dừa D. Dầu luyn. Câu 3 Glixerol C3H5 OH 3 có khả năng tạo ra 3 lần este trieste . Nếu đun nóng glixerol với hỗn hợp axit RCOOH và R COOH có H2SO4 đặc xúc tác thì thu được tối đa là bao nhiêu este A. 2 B. 6 C. 4 D. 8 Câu 4. Có thể chuyển hóa trực tiếp từ lipit lỏng sang lipit rắn bằng phản ứng A. Tách nước B. Hidro hóa C. Đề hidro hóa hóa Câu 5 Khi đun nóng chất béo với dung dịch H2SO4 loãng thu được A. Glixerol và axit béo B. Glixerol và muối natri của axit béo C. Glixerol và axit cacboxylic D. Glixerol và muối natri của axit cacboxylic Câu 6 Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế xà phòng A. Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm. C. Đun nóng glixerol với các axit béo. Câu 7 Từ dầu thực vật làm thế nào để có được bơ A. Hiđro hoá axit béo. C. Đehiđro hoá chất béo lỏng Câu 8 Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic axit oleic có H2SO4 làm xúc tác có thể thu được mấy loại trieste đồng phân cấu tạo của nhau A. 3 B. 5 C. 4 D. 6 Câu 9 Cho các chất lỏng sau axit axetic glixerol triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên có thể chỉ cần dùng A. nước và quỳ tím B. nước và dd NaOH C. dd NaOH Câu 10 Trong cơ thể chất béo bị oxi hoá thành những chất nào sau đây A. NH3 và CO2 B. NH3 CO2 H2O C. CO2 H2O Câu 11 Ở ruột non cơ thể người nhờ tác dụng xúc tác của các enzim như lipaza và dịch mật chất béo bị thuỷ phân thành A. Axit béo và glixerol B. Axit cacboxylic và glixerol C. CO2 và H2O D. NH3 CO2 H2O Câu 12 Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol và 2 loại axit béo. Hai loại axit béo đó là A. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
2    5    0