TAILIEUCHUNG - Đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học

Tham khảo tài liệu 'đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số 616 BGDĐT-NGCBQLGD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V v hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học Hà Nội ngày 05 tháng 02 năm 2010 theo Quyết định số14 2007 QĐ-BGDĐT. Kính gửi Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo Để các địa phương triển khai thực hiện Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Chuẩn được ban hành theo Quyết định số 14 2007 QĐ-BGDĐT ngày 4 5 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sử dụng Chuẩn trong quá trình đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học theo Chuẩn như sau I. YÊU CẦU 1. Đảm bảo chính xác khách quan công khai công bằng dân chủ. Phải dựa vào các kết quả đạt được thông qua các minh chứng phù hợp với các lĩnh vực yêu cầu tiêu chí của Chuẩn. 2. Xác định được mặt mạnh mặt yếu về năng lực nghề nghiệp hiệu quả làm việc trong điều kiện cụ thể của nhà trường để giúp giáo viên phát triển khả năng giáo dục và dạy học. 3. Thực hiện theo đúng các quy định tại Quyết định số 14 2007 QĐ-BGDĐT và văn bản hướng dẫn của các cấp quản lý. Xây dựng môi trường thân thiện dân chủ và thật sự tôn trọng lẫn nhau trong quá trình đánh giá. Không tạo nên sự căng thẳng cũng như không gây áp lực cho cả phía quản lý và giáo viên. II. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN 1. Các bước đánh giá xếp loại Các bước đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 14 2007 QĐ-BGDĐT ngày 4 5 2007 . Cụ thể như sau Bước 1. Giáo viên tự đánh giá xếp loại Đối chiếu với Chuẩn và minh chứng do bản thân tự xác định mỗi giáo viên tự đánh giá và ghi điểm đạt được ở từng tiêu chí vào Phiếu giáo viên tự đánh giá theo phụ lục 1 đính kèm công văn này giáo viên ghi nguồn minh chứng bằng cách đánh số các minh chứng đã có và ghi vào dòng tương ứng với các tiêu chí đã được cho điểm. Căn cứ vào tổng số điểm và điểm đạt được theo từng lĩnh vực giáo viên tự xếp loại đạt được theo 4 loại loại kém loại

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN