TAILIEUCHUNG - IRM ứng dụng_Phần 1

Chuỗi xung(séquence) gồm: Spin Echo (SE), Echo de gradient(EG), Inversion récupération(IR,) FSE ou turbo SE, SSFSE ou HASTE. Thông số cơ bản: TR (Temps de répétition): Thời gian lập lại của một sóng điện từ trường(RF), ảnh hưởng trực tiếp tới T1, TR càng dài thì tính T1 giảm. | Chuỗi xung séquence Spin Echo SE Echo de gradient EG Inversion récupération IR FSE ou turbo SE Ehêng sốGơteảH TR Temps de répétition -Thời gian lập lại của một sóng điện từ trường RF ảnh hưởng trực tiếp tới T1 -TR càng dài thì tính T1 giảm TE Temps d écho -Thời gian thu được tín hiệu sau khi phá _ ảnh hưởng T2 - TE càng dài thì tính T2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0