TAILIEUCHUNG - Chương II: Kiến trúc phần mềm bộ xử lý

Nội dung: I. Tổ chức chung của hệ thống MTĐT II. Kiến trúc máy tính III. Các kiểu định vị cơ bản IV. Tập lệnh V. Kiểu toán hạng và chiều dài của toán hạng VI. Tác vụ mà lệnh thực hiện VII. Khái niệm về kiến trúc RISC và CISC VIII. Quan hệ ngôn ngữ cấp cao và ngôn ngữ máy. | Kiến trúc máy tính Hợp ngữ Chương II Kiến trúc phần mềm bộ xử lý số tiết 10 Nội dung I. Tổ chức chung của hê thống MTĐT II. Kiến trúc máy tính III. Các kiểu đinh vi cơ bản IV. Tâp lênh V. Kiểu toán hang và chiều dài của toán hang VI. Tác vu mà lênh thưc hiên VII. Khái niệm về kiến trúc RISC và CISC VIII. Quan hê ngôn ngữ cắp cao và ngôn ngữ máy. Nguyễn Thị Mỹ Dung - Khoa CNTT Các thành phần cơ bản tt a Bộ xử lý trung tâm Gồm các bộ phận Đơn vị điều khiển CU điều khiển hoạt động của máy tính theo chương trình đã định sẵn. - Đơn vị số học và logic ALU thực hiện các phép tính số học và logic trên các dư liệu cụ thể. bus bên ngoài - Tập thanh ghi RF lưu trữ các thông tin tạm thời phục vụ cho hoạt động của CPU. - Đơn vị ghép nối BIU kết nối và trao đổi thông tin giữa bus bên trong và bus bên ngoài. Nguyễn Thị Mỹ Dung - Khoa CNTT Chương 2 Kiến trúc phần mềm bộ xử lý I. Tổ chức chung của một hệ thống MT 1 Các thành phần cơ bản - Bộ xử lý trung tâm CPU . - Bộ nhớ trong. - Các bộ phận nhập xuất. Các thành phần cơ bản được nối kết với nhau qua hệ thống bus bus điều khiển bus dữ liệu bus địa chỉ . . cáu trúc của một hệ J máy tính đơn giàn Nguyễn Thị Mỹ Dung - Khoa CNTT 2 Các thành phần cơ bản tt b Bộ nhớ trong - Chứa các thông tin mà CPU có thể trao đổi trực tiếp. - Tốc độ truy cập nhanh dung lượng nhỏ. - Sử dụng bộ nhớ bán dẫn ROM RAM - Có 2 loại bộ nhớ trong bộ nhớ chính bộ nhớ cache bộ nhớ đệm nhanh . - Bộ nhớ trong tổ chức thành các ô nhớ được đánh địa chỉ. Mỗi ô nhớ thông thường là 1 byte. Nội dung ô nhớ có thể thay đổi còn địa chỉ thì cố định. Nguyễn Thị Mỹ Dung - Khoa CNTT 4 1 Kiến trúc máy tính Hợp ngữ Các thành phần cơ bản tt c Các bộ phận nhập xuất Á - Trao đổi thông tin giữa máy tính với người Mng sử dụng hoặc giữa các máy tính trong cùng hệ nổi ghép với CPU 1 thong mạng. và XJ I bộ nhớ - Các thành phân chính bàn phím màn hình chuột máy quét máy in các ổ đĩa modem . Nguyễn Thị Mỹ Dung - Khoa CNTT 5 Quá trình hoạt động tt - Bus bộ xử lý gồm bus

TÀI LIỆU HOT