TAILIEUCHUNG - Danh sách thành viên ban dự án

Danh sách thành viên ban dự án áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000 | CTY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ---oÒo--- DANH SÁCH THANH VIÊN BAN Dự ÁN ÁP DỤNG TIÊU CHUAN ISO 9001 2000 Danh sách kèm theo quyết định thanh lập Ban dự an ISO 9001 ngay Stt Ho tên Chức vu đảm trách - Ban dự án Ghi chu 1 Trưởng ban 2 Pho ban -Đại diện Lanh đạo 3 Thường trực Ban dự an 4 Thanh viện 5 Thanh viện 6 Thanh viện 7 Thanh viện 8 Thanh viện 9 Thanh viện 10 Thanh viện 11 Thanh viện 12 Thanh viện 13 Thanh viện Ngậy thang nậm TÒNG GIÃM .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN