TAILIEUCHUNG - [Công Nghệ Dệt May] Dệt Không Thoi - Ts.Trần Minh Nam phần 7

Vải dệt trải lên bề mặt nền đất mềm sẽ làm nền đất ổn định và kiểm soát sự biến dạng của đất theo hai cách: sức căng của vải dệt sẽ chia nhỏ sức ép của lớp đất thô để ngăn không cho đất bị đào thành những hốc nhỏ và sự tác động qua lại giữa vải dệt và đất xung quanh tạo ra lực ma sát để hạn chế sự di chuyển của đất và gia cường cho đất. | đà và các cặp bánh răng lớn hơn nhiêu giá trị mômen quán tính của thùng dệt nên khi bán kính thùng dệt giảm không có ảnh hưởng đến sức căng sợi dọc. 2. Bộ điều chình sức căng sợi dọc thủy lực Bộ điều chỉnh sức căng này thuộc loại bị động điểu khiển sợi dọc tở ra liên tục láp trên các máy dệt nước kiểu RAI H105-H225 sơ đổ nguyên lý trên hình 81. Đây là bộ điểu chinh sức căng sợi dọc được thiết kế dựa trên nguyên lý thủy lực nó gồm các bộ phận chính N - bể dầu trong đó chủa khoảng 16 lít dầu c - bơm có nhiệm vụ chuyển dấu từ bể N đến các bộ phận khác F - bộ lọc tách các tạp chất ra khỏi dấu PV - van giữ cho áp suất dấu không đổi khoảng 1 8 MPa trong mạch thủy lực HM - môtơ thủy lực. Môtơ này gốm co hệ thống pittông 1 láp lòng trong rôto 2 hệ thông pittông này được tỳ vào ổ bi nàm nghiêng 3. Do tác dụng của áp suất dầu các pittông chuyển động tịnh tiến chuyển động này sẽ biến đổi thành chuyển động quay của rôto nhờ ổ bi nghiêng 3. Chuyển động của rôto sẽ được truyển đến thùng dệt nhờ các bánh răng Hình 81. Bộ dicu chinh sửc căng sợi dọc thủy lực. 94 OP - truyển động bánh ràng đến thùng dệt A B là các bánh răng thay đổí theo mật độ sợi ngang thông thường tỳ sổ truyễn của các bánh răng này là 1 1 sẽ thích hợp cho vải có mật độ ngang từ 16 - 60 sợí cm RV - van điểu chỉnh tùy theo sức căng sợi dọc van này sẽ điểu chỉnh tốc độ quay cùa môtơ thủy lực bằng cách thay đổi lưu lượng dấu cáp cho môtơ thủy lực. Trục cảm ứng sức căng của bộ điểu chinh sức câng sợi dọc sẽ điều chình van trượt 4 trên bề mặt của van trươt náy co bốn rãnh tam giác 5 các rành này sẽ mở khi van trượt chuyển động sang phải hoặc đóng khi van trượt chuyển động sang trái để điều chỉnh lượng dầu vào môtơ. Van điểu chỉnh RV sẻ được hiệu chinh qua đai ổc 6 OS - các trục cảm ứng sức cảng sợi dạc. Trục 7 có thể quay trục 8 được đật trên đòn dao động 9 đòn này dược liên hệ với van trượt của bộ phận van điểu chinh. Khi sức căng sợi dọc tàng trục 8 sẽ hạ xuống van trượt chuyển

TÀI LIỆU HOT