TAILIEUCHUNG - [Công Nghệ Dệt May] Dệt Không Thoi - Ts.Trần Minh Nam phần 6

Ổn định và gia cường nền đất yếu: Nếu không có vải địa kỹ thuật gia cường, lớp cát đá thô sẽ tác động trực tiếp lên nền đất làm cho nền đất mềm bị biến dạng. Do vậy cần trải một lớp vải dệt trước khi rải sỏi, đá trên nền đất yếu. | Xích này đang được sử dụng trên các máy dệt kẹp Sulzer và STB có cơ cấu mỏ miệng vải dùng cam kép. Trong truồng hợp các ináy dệt kẹp có trang bị cơ cấu mở miệng vải dùng tay kéo bộ phận tay kéo ngoài chức năng tạo miệng vải còn có chức năng điểu khiển sự thay đổi sợi ngang trên máy dệt. Trên hình 69 là sơ đổ truyẽn động từ đẩu tay kéo đến bộ phận đổi sợi ngang máy dệt Sulzer. Trong quá trình dệt để điểu khiển sự thay đổi sợi ngang cần hai tay kéo của đẩu tay kéo. Khi máy dệt hoạt động truyền động từ một trong hai tay kéo được dẫn qua thanh truyển 11 đòn góc 12 hoãn xung lò xo 13 đến đòn 14 14a hoặc 14b hình 70 . Chuyển động của đòn 14 sẽ được hãm lại nhò hai pittông 15 và 16 các pittông này chuyển động ngược chiếu nhau và làm luân chuyển lượng dấu 19 trong hộp chứa. Máy dệt có hai bộ phận truyền động như vậy đặt song song sự liên hệ của chúng vối bộ phận đổi sợi ngang được thể hiện trên hình 70. Các hoãn xung lò xo được nói với các đòn ba nhánh 14a 14b bằng các chốt Sp. Nhờ các chốt A trên đòn 14a B trên đòn 14b các đòn này được liên hệ với đòn cân bằng 20 đòn 20 được nói với đòn 21 nhờ chốt c. Như vậy chuyển đông của chốt c điểm C sẻ đươc dẫn qua đòn 21 4b. đến chi tiết hình cung 3 hình 67 của bộ phận đổi sợi ngang. Dìểm c Hình 69. So đò truyèn dộng từ đầu tay kéo dên bộ phận dổi sọi ngang. 79 sẽ nằm ở bốn vị trí khác nhau từ Cị đến CIV nghĩa là dùng hai tay kéo của đầu tay kéo có thể điều khiển được bộ phận đổi bón sợi ngang khác nhau. Hình 70. Đổi sọi ngang dùng tay kéo OA Oy - tâm quay cùa các đòn 14a 14b trùng nhau AT Bt - vị trí trẽn của các chót A B Ad Bd - vị trí duói của các chốt A B. Các máy dệt kẹp Sulzer thế hệ mới được trang bị bộ phận đổi sáu sợi ngang khác nhau trong quá trinh dệt nguyên lý hoạt động của bộ phận này cũng tương tự như nguyên lý cùa bộ phận đổi bốn sợi ngang đã trình bày trên đây. . Bộ PHẬN ĐỐI SỢI NGANG TRÊN MÁY ĐỆT KIẾM Trên các máy dệt kiếm kiếm co tốc nhỏ nên kiếm co thể nhận sợi ngang ngay

TÀI LIỆU HOT