TAILIEUCHUNG - [Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 3

Một chương trình viết bằng hợp ngữ sẽ được dịch sang ngôn ngữ máy bằng một tiện ích gọi là trình hợp dịch. Lưu ý rằng, trình hợp dịch khác hoàn toàn với trình biên dịch, vốn dùng để biên dịch các ngôn ngữ cấp cao sang các chỉ thị lệnh cấp thấp mà sau đó sẽ được trình hợp dịch chuyển đổi sang ngôn ngữ máy. | Ne cồông bai giang Hôp ngoi 23 nghóa lai coi nhôi vao nhồng khoing coi nhôi ra hoaíc coi nhôi ra nhồng khoing coi nhôi vao . Cô nieu khiein control flags Coi 3 côi hieìu khiein trong CPU noi lai Côi hồôing Direction Flag DF Côi bay Trap flag TF Côi ngat Interrupt Flag IF Caic côi hieìu khiein hồôìc dung hei hieìu khiein hoaìt hoỉng cuia CPU Côi hồôing DF hồôìc dung trong caic leình xồi lyi chuoii cuia CPU . Muìc hích cuia DF lai dung hei hieìu khiein hồôing mai moìt chuoíi hồôìc xồi lyi . Trong caic leình xồi lyi chuoíi hai thanh ghi DI vai SI hồôìc dung hei hòa ch boì nhôi chồia chuoíi . Neìu DF 0 thì leình xồi lyi chuoíi sei tang hòa ch boì nhôi sao cho chuoíi hồôìc xồi lyi tồi traii sang phaii Neìu DF 1 thì hòa ch boì nhôi sei hồôìc xồi lyi theo hồôing tồi phaii sang traii . Caic lenh ainh hồôing heì côi nhồ thel nao Taìi moìt thôii hieim CPU thồìc hieìn 1 leình caic côi laìn lồôìt phain ainh keìt quia thồìc hieìn leình . Dó nhiein coi moìt soì leình khoing lam thay hoii moìt côi nao cai hoaíc thay hoii ch 1 vai côi hoaíc lam cho moìt vai côi coi traìng thaii Ne cồông bai giang Hôp ngoi 24 khoing xaic nònh . Trong phan nay chuing ta ch xeit anh hồôing cuỉa caic leình nai nghiein cồiu ôi chồông trồôic len caic côi nhồ theì nao . Bang sau nay cho thay ainh hồôing cuỉa caic lenh nen caic côi INSTRUCTION AFFECTS FLAGS MOV XCHG ADD SUB INC DEC NEG NONE ALL ALL trồi CF ALL CF 1 trồi khi keit quia bang 0 OF 1 neìu keit quia lai 8000H Nei thay roi anh hồôing cuia caic leính len caic côi chuing ta sei lay vai ví duì . Ví duì 1 ADD AX AX trong noi AX BX FFFFh FFFFh FFFFh IFFFEh Kelt quia chồia tren AX lai FFFEh 1111 1111 1111 1110 Ne cồông bai giang Hôp ngoi 25 SF 1 vì MSB 1 PF 0 vì coi 7 leí soì 1 trong byte thaìp cuỉa ket quỉa ZF 0 vì ket quỉa khaic 0 CF 1 vì coi nhôi 1 tồi MSB OF 0 vì daìu cuỉa ket quỉa giong nhồ daìu cuỉa 2 soì haìng ban naìu . Ví duì 2 ADD AL BL trong noi AL BL 80h 80h 80h 100h Ket quỉa trein AL 00h SF 0 vì MSB 0 PF 1 vì tat caỉ caic bit neu bang

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    6    0    09-08-2020
39    6    0    09-08-2020
75    3    0    09-08-2020
3    4    0    09-08-2020
4    8    0    09-08-2020
2    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN