TAILIEUCHUNG - [Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 2

Tham khảo tài liệu '[ngôn ngữ máy] đề cương bài giảng hợp ngữ (assembly language) phần 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nel cởông bai giang HÔÌP NGỒI 12 .MODEL .STACK .CODE MAIN SMALL 10OH PROC display daiu nhac Mov AH 2 MOV DL INT 21H nhaip 1 ký toi MOV AH 1 ham noic ký toi INT 21H ký toi nooic noa vao AL MOV BL AL cat kyi tồí trong BL nhaiy nein doing môii MOV AH 2 ham xuat 1 kyi toi MOV DL 0DH INT 21H MOV DL 0AH INT 21H xuait kyi toi MOV DL BL INT 21H trô vel DOS MOV AH 4CH INT 21H MAIN ENDP END MAIN kyi toi carriage return thoic hiein carriage return kyi toi line feed thoic hiein line feed noa ký toí vaio DL xuat kyi toi ham thoait vel DOS exit to DOS Taio ra vai chaiy mot choông trình hôíp ngoi Coi 4 boôic nei taío ra vai chaíy moit choông trình hôíp ngoi lai Dung moit trình soaín thaio van ban nei taío ra taip tin choông trình nguoln source program file . Dung mot trình bien dòch Assembler nei taío ra taip tin noli toong object file ngon ngoi maiy Dung trình LINK nei lien ket moit hoaic nhielu taip tin noli toong roli taío ra file thoíc thi noôíc . Cho thoíc hiein taip tin EXE hoaic COM . Booic 1 Taío ra choông trình nguoln Nel cởông bai giang HÔÌP NGỒI 13 Dung mot trình soaín thaio van ban NC chang han nei tao ra chồông trình nguoln .Ví duí lat ten lai . Phan môi rong ASM lai phan môi rong quy ồôic nei Assembler nhan ra chồông trình nguoln . Bồôìc 2 Bien dòch chồông trình Chung ta sei dung MASM Microsoft Macro Assembler nei chuyein taip tin nguoln thanh tap tin noil tồôíng ngon ngồi maiy goò lai bang leinh sau MASM PGM1 Sau khi in thong tin vel bain quyeln MASM sei kieim tra file nguoln nei tìm loii cui phaip . Neiu coi loii thì MASM sei inra soi dong bò loii vai mot moi tai ngan vel loii noi . Neiu khong coi loii thì MASM sei chuyein thanh taio tin noii tồôíng ngon ngồi maiy goíi lai . Daiu chaim phaiy sau leinh MASM PGM1 coi nghóa lai chuing ta khong muon tao ra mot taip tin noli tồông coi ten khaic vôii PGM1 . Neiu khong coi daiu chaim phaiy sau leinh thì MASM sei yeu calu chuing ta goi vao ten cuia mot soi taip tin mai noi

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    4    0    13-08-2020
18    4    0    13-08-2020
10    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN