TAILIEUCHUNG - [Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 1

Chương 1 : CƠ BẢN VỀ HỢP NGỮ Chương 2 : Trạng thái của vi xử lý và các thanh ghi cờ Chương 3 : Các lệnh lặp và rẽ Chương 4 : Các lệnh dịch và quay Chương 5 : Ngăn xếp và thủ tục nhánh Chương 6 : Lệnh nhân và chia Chương 7 : Mảng và các chế độ địa chỉ | Nel cởông bai giang HÔÌP NGỒI 1 Chồông 1 CÔ BAN VE HÔP NGƠ Trong chồông nay sei giôii thieiu nhồing nguyein tac chung nei taío ra dòch vai chay mot chồông trình hôp ngồi trein may tính . Calu truic ngồi phaip cuia leinh hôp ngồi trong giao trình nay nồôíc trình bay theo Macro Assembler MASM dồía trein CPU 8086 . Cui phap lenh hôp ngôi Mot chồông trình hôp ngồi bao gom moit loaít caùc meinh nei statement nồôíc viet liein tieip nhau moii meinh nei nồôíc viet trein 1 dong . Moit meinh nei coi thei lai mot leinh instruction nồôíc trình biein dòch Assembler ASM chuyein thanh mai maiy. moit chí dan cuia Assembler Assembler directive ASM khoing chuyein thanh mai maiy Caic meinh nei cuia ASM goim 4 trồông Name Operation Operand s Comment caic trồông caich nhau ít nhat lai moit ký tồí trong hoaic mot kyi tồí TAB ví duí leinh nei sau START MOV CX 5 khôí tao thanh ghi CX Sau nay lai mot chí dan cuia ASM MAIN PROC tao moit thui tuíc coi ten lai MAIN Trôôing Ten Name Field Trồông tein nồôíc dung cho nhain leinh tein thui tuíc vai tein bieln . ASM sei chuyein tein thanh nòa chí boi nhôi . Tein coi thei daii tồi 1 nen 31 ký tồí . Trong tein chồia caic ký tồí tồi a-z caic sol vai caic kyi tồí naic biet sau @ _ vai dalu . Khoing nồôíc pheip coi kyi tồí trolng trong phain tein . Nelu trong tein coi kyi tồí . thì noi phaii lai kyi tồí naiu tiein . Tein khoing nồôíc bat naiu bang mot sol . ASM khoing phain biet giồia ký tồí vielt thồông vai vielt hoa . Sau nay lai caic ví duí vei tein hôp lei vai khoing hôp lei trong ASM . Tein hoip lei COUnTeR1 @CHARACTER SUM_OF_DIGITS DONE .TEST Tein khoing hôíp le TWO WORDS 2ABC YOU ME ADD-REPEAT Nel cởông bai giang HÔÌP NGỒI 2 Trôôing toain tôi operation field Noil vôii 1 leinh trỡôing toan tồi choai kyi hieiu sumbol cuia mai pheip toan operation code OPCODE .ASM sei chuyein kyi hieiu mai pheip toain thanh mai maiy . Thong thồông kyi hieiu mai pheip toan moi tai chồic nang cuia pheip toain ví duí ADD SUB INC DeC INT . Noli .

TÀI LIỆU HOT