TAILIEUCHUNG - [Công Nghệ Dệt May] Dệt Không Thoi - Ts.Trần Minh Nam phần 3

Ngoài việc phục vụ cho viên học tập, giáo trình này còn là tài liệu tham khảo cho học viên cao học, cán bộ làm công tác quản lý ngành dệt, kỹ sư và cán bộ đang công tác trong các doanh nghiệp dệt. | 2. Khí đưa sợi ngang vào miệng vải chỉ cấn 1 cái kẹp kẹp ngoài chức nàng đưa sợi ngang còn có cả chức năng tạo biên vải. 3. Khi nhận sợi ngang ở biên vải kẹp có tóc độ cao nên sức căng sợi ngang tăng lên đột ngột. Nhược điểm này làm hạn chế tốc độ máy dệt. 4. Khi đang chuyến động kẹp phải cát sợi ngang do ảnh hưởng cửa sức căng sợi ngang kẹp mất đi một phần động năng nhất là khi dệt các sựi ngang có độ bển cao. 5. ỏ phía đối diện sợi ngang được giải phóng khi kẹp có tốc độ cao. Do sợi có khả năng đàn hổi nên đã co lại tạo nên các vòng sợi hoặc hình thành các sợi ngang ngắn trên vài. Do một số đặc điểm đã nêu trên hiện nay các máy dệt kẹp kiểu Textima vần đang được tiếp tục hoàn thiện. - Nguyên lý đưa sợi ngang trên máy Novostav và Nopas. Trên các máy dệt kẹp Novostav và Nopas cũng chỉ dùng một cái kẹp để đưa sợi ngang kẹp có kích thước và khối lượng gần gióng như kẹp cùa máy dệt Sulzer nhưng kết cấu hoàn toàn khác hình 18 . Hình Ỉ8. kẹp của máy dột Novostav. Sợi ngang 4 vắt qua đế cùa thân kẹp 1 và được giử chặt bởi lò xo lá 2. Khi cần pittông của bộ phận đưa sợi ngang tác dụng vào sườn 3 của kẹp kẹp sẽ chuyển động qua miệng vải. Lúc này sườn của kẹp trượt qua hệ 33 thống kim dẫn hướng có tiết diện tròn hình 19 . Hệ thống kim dẫn hướng này được gán chặt trên mặt batăng nó nằm trong miệng vải khi kẹp đưa sợi ngang và được hạ xuống dưới vải tương tự như các lamen dẫn hướng kẹp của máy Sulzer và STB khi batãng đập sợi ngang vào đường dệt. Nguyên lý đưa sợi ngang trên máy dệt kẹp Novostav được thể hiện trên hình 20. Kẹp 1 nhận sợi ngang từ các búp sợi quấn chéo 2 đặt ỏ hai bên máy dệt rổi lao vào miệng vải. Hình 19. Dẫn hưỏng kẹp trôn máy dột Novostav 1 - khổ 2 - kim dẫn hưóng 3 - kẹp đưa sổi ngang 6 y Hình 20. Nguyên lý đưa sọi ngang trên máy dệt kẹp Novostav 1 - kẹp dưa sợi ngang 2 3 - các búp sói 4 5 - hộp dựng kẹp 6 - sọi dọc. 34 Hình 21. Trao sợi ngang cho kẹp trẽn máy dệt Novostav 1 - kẹp 2 - dé gót của kẹp