TAILIEUCHUNG - [Công Nghệ Dệt May] Dệt Không Thoi - Ts.Trần Minh Nam phần 2

Giáo trình còn đề cập đến một loại máy dệt mới đập và đổi sợi ngang, cuộn vải và sức căng sợi dọc; các bộ phận an toàn, biên vải và máy dệt nhiều miệng vải. | 00 Hình 8. Nguyên lý hoạt động của dầu tay kéo Stáubli Trong đẩu tay kéo có đặt các bộ phận chuyển đổi điện từ các bộ phận này có chức năng nhận các Lệnh từ môđun nhở và biến đổi thành lực cơ học lực này sẽ được sử dụng để sắp xếp các chi tiết cơ khí trong đấu tay kéo để thực hiện việc nâng hạ go máy dệt. Đầu tay kéo được diểu khiển bởi môđun kiểu EPROM có kích thước 10 X 6 X 2 cm co chương trinh dệt tới 3200 sợi ngang và cứ thể nhiều hơn trong trường hợp có yêu cẩu riêng. Dể chuẩn bị một chương trình dệt cồn phải sử dụng một máy phím và hảy dùng tay nạp các hảng tín hiệu vào máy này. Máy phím có 3 tín hiệu ra. 1. Bãng giẫy kiểm tra tương tự như băng điểu khiển dùng cho các bộ phận được điéu khiển bàng cơ nhưng các lỗ trên băng giấy đã được thay bằng các điểm in. 2. Bản ghi và môđun điễu khiển. 3. Bản ghi và đĩa để Làm tư liệu các chương trình được đặt vào các hộp chuyên dùng. Để xtía chương trình khỏi môđun nhớ hoặc đĩa cần có một máy truyền tín hiệu nhỏ. Kèm theo hệ thống này còn có một màn hình và một máy vẽ plotter để kiểm tra các dữ liệu đã nạp. Bộ tay kéo điện tử ngoài chức nàng điêu khiển go để dệt các kiểu dệt còn có một số chức năng phụ khác như điều khiển bộ đổí sợi ngang bộ điểu chinh sức cáng sợi dọc . Ngày nay bộ tay kéo điện tử đã được nhiéu hảng chế tạo xu hướng chung là các hãng cố gắng giảm kich thước cùa bô tay kéo điện tử đến mức có thể. . TẠO MIÊNG VẢI DÙNG ĐẨư GIÂC - CA Cho đến nay vế cơ bản nguyên lý tạo miệng vải dùng đầu Giác ca jacquard vẫn không thay đổi. Diểm mới của cơ cấu này là việc nâng hạ go đã được điều khiển bởi một bộ phận điện tử. Trên hình 9 là sơ đổ nguyên lý làm việc của đấu Giắc-ca điện tử cùa hãng Grosse Đức . Mỗi dây kéo 4 liên kết với hai móc thông qua một ròng rọc trung gian hai móc này được điêu khiển bởi một cặp dao 1 tương ứng dao trái đi xuống thỉ dao phải đi lên và ngược lại . Quá trình nâng hạ go được thực hiện qua 10 bước Bước 1 Sợi dọc ở vị trí dưới nam châm 3 co điện

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
82    5    0    14-08-2020
75    4    0    14-08-2020
112    3    0    14-08-2020
132    4    0    14-08-2020
150    5    0    14-08-2020
208    3    0    14-08-2020