TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Công Nghệ Hóa Dầu - Nhiều Tác Giả phần 7

Ở điều kiện thường phản ứng này xảy ra chậm, để tăng vận tốc phản ứng thì sử dụng xúc tác như muối clorua kim loại: FeCl3. - cơ chế phản ứng: cơ chế thế ái điện tử và xảy ra qua sự tạo thành phức π và phức σ | kk O2 HCl C2H4 Hình 10 Thiết bị phản ứng oxyclo hóa hiện đại II. Quá trình clo hóa các hydrocacbon thơm Gồm 3 quá trình chính - thế nguyên tử H trên nhân thơm bằng nguyên tử Cl - cộng nguyên tử Cl vào nhân thơm - thế nguyên tử H trên mạch nhánh bằng nguyên tử Cl 1. Thế nguyên tử H trên nhân thơm bằng nguyên tử Cl Phản ứng Cl HCl -AH 0 Cl 2 Đặc điểm - phản ứng xảy ra trong pha lỏng trong các dung môi như clorofoc CHCl3 CS2 và là một phản ứng tỏa nhiệt 32 - ở điều kiện thường phản ứng này xảy ra chậm để tăng vận tốc phản ứng thì sử dụng xúc tác như muối clorua kim loại FeCls. - cơ chế phản ứng cơ chế thế ái điện tử và xảy ra qua sự tạo thành phức n và phức ơ HCl FeCl 3 - nếu cho thừa Cl2 và thời gian phản ứng kéo dài thì quá trình thế sẽ xảy ra sâu hơn và có thể xảy ra hoàn toàn để tạo CClô. Tuy nhiên mỗi giai đoạn tiếp theo sẽ xảy ra chậm hơn giai đoạn trước. 2. Cộng vào nhân thơm Phản ứng cộng Cl2 vào nhân thơm tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau theo cơ chế gốc và có thể cộng hoàn toàn để tạo thành hexaclocyclohexan. Phản ứng Cl2 hy 2 Cl C6H6 Cl C6H6Cl CíHóCl Cl2 QHCk Cl CHÓT CHÓT Cl2 QHCU Cl CíHCls CíHCls Cl2 GHCk Cl 3. Thế trên mạch nhánh Phản ứng này xảy ra ở nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ phản ứng thế vào nhân thơm và phản ứng xảy ra theo cơ chế chuỗi gốc khi được nhân thơm người ta không dùng xúc tác. chiếu sáng. Và để tránh thế vào Cl2 1 7 2 Cl C6H5CH3 Cl C6H5CH2Q H 33 CHƯƠNG V QUÁ TRÌNH OXY HÓA 1. Những đặc trưng về quá trình oxy hóa I. Vai trò của quá trình oxy hóa Giá trị thực tiễn của quá trình oxy hóa rất quan trọng trong THHCHD được đánh giá cao vì Các sản phẩm của quá trình oxy hóa là những hợp chất có giá trị như rượu phenol aldehyt ceton acid hữu cơ các nitril. là những sản phẩm trung gian của tổng hợp hữu cơ dung môi các monome và nguyên liệu để sản xuất polyme chất hóa dẻo. Nguyên liệu cho quá trình oxy hóa rất đa dạng parafin olefin alkylbenzen hydrocacbon thơm. Quá trình phản ứng đa dạng đồng thể hoặc dị thể Tác nhân oxy hóa rẻ tiền và dễ tìm phần lớn sử

TÀI LIỆU LIÊN QUAN