TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Công Nghệ Hóa Dầu - Nhiều Tác Giả phần 4

Thu hồi etylbenzen và hồi lưu • Tinh chế Styren khỏi bã nặng (có thể đạt độ tinh khiết 99,8%) Các giai đoạn này phải thực hiện ở áp suất chân không để duy trì ở nhiệt độ thấp (đến mức có thể) nhằm tránh sự polyme hóa Styren. | Thu hồi etylbenzen và hồi lưu Tinh chế Styren khỏi bã nặng có thể đạt độ tinh khiết 99 8 Các giai đoạn này phải thực hiện ở áp suất chân không để duy trì ở nhiệt độ thấp đến mức có thể nhằm tránh sự polyme hóa Styren. Đồng thời để tránh hiện tượng này người ta có sử dụng chất ức chế Lưu huỳnh hoặc dinitrophenol cho 2 giai đoạn đầu - butylpyrocatéchol cho giai đoạn cuối và giai đoạn tồn chứa. III. Quá trình tổng hợp Butadien-1 3 và Isopren 1. Tính chất Butadien-1 3 và Isopren . Tính chất Butadien-1 3 Ơ điều kiện thường là chất khí không màu có mùi nhẹ có ts -4 3oC Ít hòa tan trong nước và tan rất ít trong metanol etanol nhưng lại tan nhiều trong các dung môi hữu cơ như dietyl ete benzen CCl4. Tạo hỗn hợp nổ với không khí trong khoảng nồng độ 2 0 11 5 V Có đặc tính phá huỷ màng nhầy hay gây tác dụng phụ Ưng dụng là monome cơ sở để tổng hợp cao su o Polyme hóa tổng hợp cao su Butadien n CH2 CH - CH CH2 - CH2 - CH CH - CH2 - n o Copolyme hóa với Styren Acrylonitril tổng hợp cao su ABS Sản xuất có 3 phương pháp hiện nay đang sử dụng o Tách Butadien-1 3 từ phân đoạn C4 của sản phẩm nhiệt phân phân đoạn lỏng dầu mỏ đã học trong chương sản xuất olefin - môn KTHHHC . Đây là phương pháp kinh tế nhất cho phép đáp ứng đến 40 50 nhu cầu sử dụng monome này. 24 o Dehydro hóa phân đoạn n-buten tách ra từ các sản phẩm nhiệt phân hay cracking xúc tác. Theo chỉ tiêu kinh tế phương pháp này đứng ở vị trí thứ hai. CH2 CH - CH2 - CH3 - H - CH CH - CH CH2 CH3 ch CH - CH3 o Dehydro hóa n-butan tách ra từ các khí thải I_I - H - C4H 0 CA H . Tính chất Isopren Isopren là đơn vị cấu trúc cơ sở của cao su tự nhiên. Ở điều kiện thường là chất lỏng không màu dễ bay hơi có ts 34oC Tan hạn chế trong nước ở 20oC hòa tan được 0 029 mol trong nước tuy nhiên nó có thể trộn lẫn trong dung môi hữu cơ với mọi tỷ lệ chẳng hạn như etanol dietyl ete aceton benzen. Tạo hỗn hợp nổ với không khí trong khoảng nồng độ 1 7 11 5 V Ứng dụng o Polyme hóa với xúc tác cơ kim sản xuất cao su polyisopren n

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    4    0    14-08-2020
4    22    0    14-08-2020
91    3    0    14-08-2020
4    7    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN