TAILIEUCHUNG - Tài liệu về Kiến trúc máy tính

Do giáo trình chỉ mang tính chất giới thiệu tổng quát nên người đọc cần đọc thêm các tài liệu giới thiệu về kiến trúc cụ thể của các bộ xử lý. Người đọc cần tìm hiểu thêm các hình ảnh và ví dụ minh hoạ trong các tài liệu liên quan để thấy được sâu hơn vấn đề được đặt ra. | Msc. Võ Văn Chín ThS. Nguyễn Hồng Vân KS Phạm Hữu Tài Giáo trình KIẾN TRÚC MÁY TÍNH Được biên soạn trong khuôn khổ dự án ASVIET002CNTT Tăng cường hiệu quả đào tạo và năng lực tự đào tạo của sinh viên khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Cần thơ Đại học Cần Thơ - 12 2003 Kiến trúc máy tính Mục lục MỤC LỤC MỤC GIỚI THIỆU TỔNG GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY MỤC YÊU NỘI DUNG. 6 KIẾN THỨC TIÊN TÀI LIỆU THAM PHƯƠNG PHÁP HỌC CHƯƠNG I ĐẠI CÁC THẾ HỆ MÁY a. Thế hệ đầu tiên 1946-1957 .7 b. Thế hệ thứ hai 1958-1964 .8 c. Thế hệ thứ ba 1965-1971 .8 d. Thế hệ thứ tư 1972- .8 e. Khuynh hướng hiện PHÂN LOẠI MáY THÀNH QUẢ CỦA MÁY TÍNH . 10 QUI LUẬT MOORE VỀ Sự PHÁT TRIỂN CỦA MÁY I. 4- THÔNG TIN VÀ Sự MÃ HOÁ THÔNG - Khái niệm thông - Lượng thông tin và sự mã hoá thông - Biểu diễn các số .13 Số nguyên có - Cách biểu diễn số với dấu chấm động .17 - Biểu diễn các số thập - Biểu diễn các ký CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG CHƯƠNG II KIẾN TRÚC PHẦN MỀM BỘ XỬ II. 1 - THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MỘT MÁY - ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC MÁY - CÁC KIỂU THI HÀNH MỘT - KIỂU KIẾN TRÚC THANH GHI ĐA - TẬP LỆNH. .27 - Gán trị .28 - Lệnh có điều - Vòng - Thâm nhập bộ nhớ ngăn - Các thủ - CÁC KIỂU ĐỊNH 2 Kiến trúc máy tính Mục lục - KIỂU CỦA TOÁN HẠNG VÀ CHIỀU DÀI CỦA TOÁN - TÁC VỤ MÀ LỆNH THỰC - KIẾN TRÚC RISC REDUCED Instruction Set Computer .35 - KIỂU ĐỊNH VỊ TRONG CÁC BỘ XỬ LÝ - Kiểu định vị thanh - Kiểu định vị tức - Kiểu định vị trực - Kiểu định vị gián tiếp bằng thanh ghi độ - Kiểu định vị tự - NGÔN NGỮ CẤP CaO và ngôn ngữ CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    09-08-2020
4    3    0    09-08-2020
53    3    0    09-08-2020
6    5    0    09-08-2020
6    6    0    09-08-2020
29    4    0    09-08-2020
2    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
132    18    0
64    14    0