TAILIEUCHUNG - Isa 2006 Lab P3

Tài liệu thực hành ISA Server dành cho học viên. Module 8: Configuring Virtual Private Network Access for Remote Clients and Networks. | ISA Server Tài liệu thực hành dành cho học viên Module 8 Configuring Virtual Private Network Access for Remote Clients and Networks Lab 1 Cho user external quay VPN ve ISA chứng thực user trên ISA và truy cập tài nguyên trong internal. Xày dựng mo hình nhứ hình ve INT ISA IP SM EXT ISA IP SM GW DNS VPN Client IP SM GW DNS 1. Tao user u1 trên Isa server click phải vào user u1 chon properties chon the dialin chon option Allow Access ok cho user u1 được phep quay VPN . Tao group VPN add user u1 vao group nay. 2. Vao Isa chon Virtual Private Network chon the VPN Clients trong the nay gom co 5 bưôc thực hiện VPN. a. Bưôc 1 chon configure Address Assignment method VSIC Education Corporation Trang 103 ISA Server Tài liệu thực hành dành cho học viên Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 File Action View Help I j ĨẼ Ể I LẺ I lif @ Virtual Private L3 Microsoft Internet Secu - L 15 Al _j Monitoring Firewall Policy -j Configuration b. Chon the Address Assignment chon option Static address pool ấn nut add nhập vao day IP cho VPN client khi user quay VPN ve se dược cấp ip tring day ip nay . Day IP nay phai khac vôi day ip cua Internal - ok c. Cung trong bưôc 1 chon Enable VPN client access đánh dấu chon vao checkbox Enable VPN client access va go vao tong so client co the quay VPN OK VSIC Education Corporation Trang 104 ISA Server Tài liệu thực hành dành cho học viên 3. Bước 2 Chọn Specify windows users ấn nút add - chọn group VPb - Jxl Object Types. I Locations. Check Names Select this object type Groups From this location ISA1 Enter the object names to select examples ISA1WPNI Advanced. OK Cancel - ok - ok VSIC Education Corporation Trang .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN