TAILIEUCHUNG - Other perf appraisal forms for students

Đánh giá bằng phương pháp mô tả | Narative forms Quan ly đánh giá ket qua công việc ĐÁNH GIÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MO TẢ Người được đánh gia Công ty Chức vụ Người đánh giá Ngáy bo nhiệm Chức vụ Thời gian lám việc ờ vị trí hiệc tái Bó phạn - Tổ Thời gián đánh giá Tư đến Đánh giá moi kỹ năng ở dưới theo các mức S Mạnh N Cạn cại thiện NA Chưạ có SA Chấp nhạn được Ky năng thực hiên Phan tích minh hoa sự việc Kê hoạch căi thiên 1. Hoạch định 2. Tổ chức 3. Chỉ đạo 4. Kiểm soát 5. Phát trien nhân viên 6. Phăn tích văn đê 7. Tính rá quyểt đinh 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    3    0    14-08-2020
15    3    0    14-08-2020
1    5    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
65    8    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    4    0
7    8    0