TAILIEUCHUNG - Isa 2006 Lab P2

Tài liệu thực hành ISA Server dành cho học viên. Module 5: Cofiguring Access to Internal Resources | ISA Server Tài liệu thực hành dành cho học viên Module 5 Configuring Access to Internal Resources Xây dựng mô hình như hình vẽ INT ISA IP SM EXT ISA IP SM DNS DNS ISP IP SM GW DNS CLIENT2 IP SM GW DNS o AD DNS ns WEB server CA enterprise IP SM GW DNS Lab 1 Publish wẽb. Mô tâ trong bâi lâb nây chựâ cân đến domain vâ CA enterprise. Giâ sự bẽn trong internal cô môt web server lâ mạng . Tâ muôn chô user ở externâl mạng cô the truy câp được web server trông internâl tâ se publish web server nây len ISA. Client externâl se chỉ DNS ve ISP đe truy câp web internâl. Tren may Web server câi vâ cấu hình DNS tâô môt âliâs lâ www chỉ ve mây web server fôrwârd DNS internâl râ DNS ISP ben ngôâi. Câi IIS tâô file trông thư muc Inetpub wwwrôôt cô nôi dung tuy y. Tâi mây web server vâô IE test thự Trên may ISA thực hiện publish web 1. Click phâi vâô Firewâll Pôlicy New Web sitepublishing Rule VSIC Education Corporation Trang 40 ISA Server Tài liệu thực hành dành cho học viên Exchange Web Client Access Publishing Rule. Mail Server Publishing Rule. SharePoint Site Publishing Rule. Microsoft Internet Secu rị Monitoring Refresh M tröiöft Internet Security Acceleration Serve P2OOŨ Standard Ediíiọs Export. Import. Edit System Policy. 2. Dät ten cho Rule - next 3. Chon Option allow - next VSIC Education Corporation Trang 41 ISA Server Tài liệu thực hành dành cho học viên 4. Chon publish a single web site or load balancer next VSIC Education Corporation Trang .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    3    0    13-08-2020
4    5    0    13-08-2020
18    2    0    13-08-2020
48    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN