TAILIEUCHUNG - Ngân hàng đề thi môn Lý thuyết thông tin

Tài liệu sử dụng cho ngành điện tử - viễn thông và công nghệ thông tin hệ đại học từ xa. | CHƯƠNG TRÌNH 9TỄT rvw ỄỄỄ V ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Km10 Đường Nguyên Trãi Hà Đông-Hà Tây Tel 04 .5541221 Fax 04 .5540587 Website http E-mail dhtx@ NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn LÝ THUYẾT THÔNG TIN Số tín chỉ 4 SỬ DỤNG CHO NGÀNH ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HẺ ĐAI HỌC TỪ XA CHƯƠNG I NHỮNG VẪN ĐỀ CHUNG VÀ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1 Chọn câu đúng sau a Tin luôn được biểu diễn dưới dạng số b Tấm ảnh bản nhạc bức thư . . . không phải là các tin c Tin là một ánh xạ liên tục đến người nhận d Tin là dạng vật chất để biểu diễn hoặc thể hiện thông tin. 2 Chọn phát biểu đúng trong những câu sau Tâu Thông tin là những tính chất xác định của vật chất mà con người nhận được từ thế giới vật chất bên ngoài b Thông tin không thể xuất hiện dưới dạng hình ảnh c Thông tin tồn tại một cách chủ quan phụ thuộc vào hệ thụ cảm. d Thông tin không thể xuất hiện dưới dạng âm thanh 3 Môn lý thuyết thông tin bao gồm việc nghiên cứu 21 Vai trò của thông tin trong kỹ thuật Khu Các quá trình truyền tin và Lý thuyết mã hóa. c Lý thuyết toán xác suất ứng dụng trong truyền tin. d Cách chống nhiễu phi tuyến trong vô tuyến điện 4 Chọn câu đúng nhất về nguồn tin Nguồn tin là nơi sản ra tin 0 Nguồn tin là tập hợp các tin có xác suất và ký hiệu như nhau c Nguồn tin liên tục sinh ra tập tin rời rạc. d Nguồn tin rời rạc sinh ra tập tin liên tục. 5 Chọn câu đúng nhất về đường truyền tin Tan Là môi trường Vật lý trong đó tín hiệu truyền đi từ máy phát sang máy thu đ Là môi trường Vật lý đảm bảo an toàn thông tin c Là môi trường Vật lý trong đó tín hiệu truyền đi từ máy phát sang máy thu không làm mất thông tin của tín hiệu. d Đường truyền tin chính là kênh truyền tin. 6 Để biến đổi một tín hiệu liên tục theo biên độ và theo thời gian thành tín hiệu số chúng ta cần thực hiện quá trình nào sau đây Tan Rời rạc hóa theo trục thời gian và lượng tử hóa theo trục biên độ D Giải mã dữ liệu c Mã hóa dữ liệu. d Lượng tử hóa theo trục thời gian và rời .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    4    0    13-08-2020
84    10    0    13-08-2020
26    7    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    14    0