TAILIEUCHUNG - Thu nhận và sàn lọc hồ sơ

Sau khi quyết định nguồn tuyển dụng, phải thành lập một hệ thống xử lý kịp thời, hiệu quả những hồ sơ dự tuyển của nhân viên. | Win2000P THU NHẬN SAN LỌC HO Sơ 1. Sau khi quyết định nguồn tuyển dụng phải thành lập một hể thồ ng xử ly kịp thời hiểu quà những hồ sơ dự tuyến của ửng viển. 2. Ngửơi làm cồng tàc xử ly hồ sơ phải - Thành thàồ mồ tả cồng viểc cua vị trí càn tuyến - Cồ nàng lực tồ chửc và ky nàng để xử ly mồt lửơng lơn hồ sơ dử tuyển - Cồ đày đu thơi giàn và tính kiển nhàn để hồàn tất khồ i lửơng hồ sơ - Cồ khà nàng cung cáp chồ ửng viển vể bối cành cuà dồành nghiểp. Win2000P THU NHẬN SÀN LỌC HỌ Sơ 3. Nhận ho sơ và sàn lọc can can cứ theo tiêu chuẩn tuyển dung đê quyê t định ho sơ đật hay không đật. Sứ dung phứơng phập loai suy loai ra nhứng hô sơ không đat trứơc roi mơi xứ ly đê n nhứng ho sơ đat. Lượng ho sơ đat sau cung cang ít thì châ t lứơng ứng viên cang cao. Nhứng mặt khac cung la một điêm han chê vì co thê co nhứng ứng viên giỏi nhứng trình bay ho sơ khong to t. Win2000P THU NHẬN SÀN LỌC HỌ Sơ Một bộ ho sơ hoan chỉnh can có những nội dung cơ bản nhữ sau Thóng tin cả nhản hộ tên địa chỉ tình trang hón nhản . Qua trình hộc tập đao tao Qua trình lam viêc nê u cộ Muc tiêu nghê nghiêp ca tính va sơ thích

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT