TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Công Nghệ Hóa Dầu - Nhiều Tác Giả phần 1

CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH ALKYL HÓA Quá trình alkyl hóa là quá trình đưa các nhóm alkyl vào vào phân tử các chất hữu cơ hoặc vô cơ. Các phản ứng alkyl hóa có giá trị thực tế cao trong việc đưa các nhóm alkyl vào hợp chất thơm | CHƯƠNG I QUÁ TRÌNH ALKYL HÓA Quá trình alkyl hóa là quá trình đưa các nhóm alkyl vào vào phân tử các chất hữu cơ hoặc vô cơ. Các phản ứng alkyl hóa có giá trị thực tế cao trong việc đưa các nhóm alkyl vào hợp chất thơm izoparafin mercaptan sulfid amin các hợp chất chứa liên kết ete. ngoài ra quá trình alkyl hóa là những giai đoạn trung gian trong sản xuất các monome chất tẩy rửa. 1. ĐẶC TRƯNG CỦA QUÁ TRÌNH ALKYL HÓA I. Phân loại các phản ứng alkyl hóa Sự phân loại hợp lý nhất các quá trình alkyl hóa là dựa trên loại liên kết được hình thành. 1. Alkyl hóa theo nguyên tử C còn gọi là quá trình C - alkyl hóa C - alkyl hóa là thế nguyên tử H gắn với C bằng các nhóm alkyl. CnHn 2 CmH2m Cn mH2 n m 2 ArH RCl ArR HCl 2. Alkyl hóa theo nguyên tử O và S còn gọi là quá trình O - alkyl hóa và S -alkyl hóa O - alkyl hóa và S - alkyl hóa là các phản ứng dẫn đến tạo thành liên kết giữa nhóm alkyl và nguyên tử O hoặc S. ArOH RCl NaOH ArOR NaCl H2O NaSH RCl RSH NaCl 3. Alkyl hóa theo nguyên tử N còn gọi là quá trình N - alkyl hóa N - alkyl hóa là thế các nguyên tử H trong amoniac hoặc trong amin bằng các nhóm alkyl. Đây chính là một trong những phương pháp quan trọng nhất để tổng hợp các amin. ROH NH3 RNH2 H2O 4. Alkyl hóa theo các nguyên tử khác Các quá trình Si - Pb - Al - alkyl hóa. là con đường quan trọng để tổng hợp các hợp chất cơ nguyên tố hoặc cơ kim. 2 RCl Si R2SiCl2 xúc tác là Cu 4 C3H7Q 4 NaPb Pb C3H7 4 4 NaCl 3 Pb 3 C2H4 Al 3 2 H2 Al C2H5 3 II. Các tác nhân alkyl hóa và xúc tác Các tác nhân alkyl hóa có thể chia làm 3 nhóm a Các hợp chất không no olefin và acetylen trong đó sẽ phá vỡ các liên kết n của các nguyên tử C. b Dẫn xuất Cl với các nguyên tử Cl linh động có khả năng thế dưới ảnh hưởng của các tác nhân khác nhau. c Rượu ete este oxyt olefin là các tác nhân mà trong quá trình alkyl hóa liên kết C - O sẽ bị phá vỡ. 1. Tác nhân là olefin - xúc tác và cơ chế Trong các loại tác nhân thì tác nhân olefin có giá thành khá rẻ vì vậy người ta luôn cố gắng sử dụng chúng .

TÀI LIỆU HOT