TAILIEUCHUNG - QUY HOẠCH VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG ĐẤT ĐAI

Phương tiện giúp cho lảnh đạo quyết định sử dụng đất đai như thế nào thông qua việc đánh giá tự động về tính tự chọn mẫu hình trong sử dụng đất đai, mà trong sự chọn lựa này sẽ đáp ứng với những mục tiêu riêng biệt, và từ đó hình thành nên chính sách và chương trình cho sử dụng đất đai. Dent (1988; 1993) | QUY HOẠCH VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG ĐẤT ĐAI Quy họach Sử dụng Đất đai ? Bền vững TỔNG QUAN VỀ QUY HỌACH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Thực trạng sử dụng đất đai hiện nay ? Thế giới Việt Nam Hợp lý chưa? ĐBSCL Sự phát triển về kinh tế: nước giàu-nghèo Gia tăng dân số: nước nghèo Gia tăng nhu cầu của con người: mức sống Chiến tranh Kết quả và hậu quả ? Nâng mức sống và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con người. Tập trung khai thác nguồn tài nguyên đất đai. Khai thác những gì? Đã và đang khai thác: Chưa hợp lý? Suy thóai? Ô nhiễm? Có thể sẽ bị suy thóai và ô nhiễm Có cần thiết phải sắp xếp và phân chia lại sử dụng đất đai hay không? Nếu không: những gì sẽ tiếp tục xãy ra? Nếu có: bằng cách nào? Vậy việc sắp xếp và phân chia sử dụng đất đai lại có phải là: Quy họach sử dụng đất đai không? Vậy: - Quy họach sử dụng đất đai là gì? - Như thế nào gọi là QH sử dụng bền vững đất đai ? ĐỊNH NGHĨA QHSDĐĐ Phương tiện giúp cho lảnh đạo quyết định sử dụng đất đai như thế nào thông qua việc đánh giá tự động về tính tự chọn mẫu hình trong sử dụng đất đai, mà trong sự chọn lựa này sẽ đáp ứng với những mục tiêu riêng biệt, và từ đó hình thành nên chính sách và chương trình cho sử dụng đất đai. Dent (1988; 1993) Dạng hình của quy hoạch vùng, trực tiếp cho thấy việc sử dụng tốt nhất về đất đai trên quan điểm chấp nhận những mục tiêu, và những cơ hội về môi trường, xã hội và những vấn đề hạn chế. Fresco và ctv., (1992) (UNCED, 1992) và (FAO, 1995) Trong phương pháp tổng hợp và người sử dụng đất đai là trung tâm: QHSDĐĐ là một tiến trình xây dựng những quyết định để đưa đến những hành động trong việc phân chia đất đai cho sử dụng để cung cấp những cái có lợi bền vững nhất Do đó: Quy hoạch sử dụng đất đai là sự đánh giá tiềm năng đất nước có hệ thống, tính thay đổi trong sử dụng đất đai và những điều kiện kinh tế xã hội để chọn lọc và thực hiện các sự chọn lựa sử dụng đất đai tốt nhất Về quan điểm khả năng bền vững thì chức năng của QHSDĐĐ : Hướng dẫn sự quyết định trong sử dụng đất đai để làm sao trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    3    0    15-08-2020
4    4    0    15-08-2020
10    10    0    15-08-2020
371    6    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
5    4    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    3    0