TAILIEUCHUNG - Luận văn “Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) giai đoạn 2000 - 2010 ’’

Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Ngân sách Nhà nước Uỷ ban nhân dân Xây dựng cơ bản Kế hoạch Hội đồng nhân dân Đầu tư Giáo dục - đào tạo Văn hoá - Thể dục – Thể thao Trung ương Bình quân Kế hoạch – tài chính : CN – TTCN : NS NN : UBND : XDCB : KH : HĐND : ĐT : GD - ĐT : VH – TD – TT : TW : BQ : KH - TC Tài sản cố định Khu vực Xã hội : TSCĐ : KV : XH Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp LỜI NÓI ĐẦU Một. | Chuyên đề thực tập tốt nghiệp BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT Công nghiệp - tiêu thủ công nghiệp CN - TTCN Ngân sách Nhà nước NS NN Uỷ ban nhân dân UBND Xây dựng cơ bản XDCB Kế hoạch KH Hội đồng nhân dân HĐND Đầu tư ĐT Giáo dục - đào tạo GD - ĐT Văn hoá - Thê dục - Thê thao VH - TD - TT Trung ương TW Bình quân BQ Kế hoạch - tài chính KH - TC Tài sản cố định TSCĐ Khu vực KV Xã hội XH Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Một trong những vấn đề chủ yếu của nền kinh tế hiện nay là làm sao thu hút được nhiều vốn đầu tư cho công cuộc phát triển đất nước đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng nghèo nàn và lạc hậu. Vấn đề cốt yếu của đầu tư là tính hiệu quả làm sao để với một số vốn nhất định có thể mang lại được lợi ích cao nhất. Vốn ngân sách Nhà nước là một phần quan trọng trong công cuộc đổi mới kinh tế nói chung cũng như đầu tư nói riêng. Nhìn lại 10 năm phát triển kinh tế của thị xã Hồng Lĩnh có những thành tựu đáng tự hào tuy nhiên cũng còn những vấn đề tồn tại cần khắc phục. Một trong những yếu tố làm nên sự thành công của kinh tế thị xã Hồng Lĩnh trong 10 năm phát triển chính là hoạt động đầu tư. Sự nỗ lực của địa phương trong việc huy động vốn đầu tư tạo ra được nhiều công trình đầu tư có hiệu quả. Nguồn vốn mà thị xã Hồng Lĩnh sử dụng trong những năm qua chủ yếu là vốn ngân sách Nhà nước Vốn ngân sách tỉnh ngân sách của Hồng Lĩnh các nguồn vốn khác cũng có nhưng chưa nhiều. Việc sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh có hiệu quả đầu tư cao là vấn đề nổi cộm cần được quan tâm hàng đầu. Vì vậy chuyên đề Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2000 - 2010 được hoàn thành với mong muốn đóng góp một số ý kiến cho vấn đề trên. Hoạt động đầu tư có rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu như Quản lý dự án đầu tư thẩm định dự án đầu tư rủi ro trong đầu tư đầu tư và chuyển giao công nghệ lập dự án đầu tư . Nhưng do hạn chế trong việc thu thập số liệu và hạn chế về .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    3    0    14-08-2020
2    4    0    14-08-2020
13    4    0    14-08-2020
15    4    0    14-08-2020
173    6    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN