TAILIEUCHUNG - Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 10

Tham khảo tài liệu 'slide giáo trình công nghệ hóa vô cơ phần 10', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giáo Trình Hoá Vo Cô - 127- - Các nguyên tô chuyển tiếp ho f thuộc loại nguyên tô hiếm tức là các nguyên tô cô chỉ sô clárk 10-2 chỉ sô clárk lá chỉ sô khôi lứỢng nguyên tứ trong vô quá đất phán tán trông tứ nhiên ít đứỢc nghiên cứu vá sử dung khô điêu chế. Ho Lanta Cê 58 Pr 59 Nd 60 Pm 61 Sm 62 Eu 63 Gd 64 Tb 65 Dy 66 Hô 67 Er 68 Tm 69 Yb 70 Zu 76 n 4f2 4f3 4f4 4f5 4f6 4f7 4f7 4f9 4f10 4f11 4f12 4f13 4f145 4f145 Z 5d0 50d 5d 50d 50d 5d1 51d 50d 50d 50d 50d 50d 0d d1 caú hình e Hoa trị 6s2 6s2 6s2 6s2 6s2 6s2 6s2 6s2 6s2 6s2 6s2 6s2 6s2 6s2 Ho Th Pá U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md Nô Lr Ặctini 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Z 5f1 5f2 5f3 5f4 5f6 5f7 5f7 5f9 5f10 5f11 5f12 5f13 5f146 5f146 caú 61d 61d 61d 61d 60d 60d 61d 60d 60d 60d 60d 60d 0d d1 hình e Hoa trị 7s2 7s2 7s2 7s2 7s2 7s2 7s2 7s2 7s2 7s2 7s2 7s2 7s2 7s2 II. ĐẶC TÍNH CHUNG Nhứ chung tá đá biết tính chát củá các nguyên tô trứôc hêt đứỢc xác định bôi các ê Ợ lỢp ngôái cung vá náng lứỢng củá chung vôí hát nhán háy nôi cách khác sô ê Ợ lỢp ngôái cung vá náng lứỢng liên kêt giứá chung vỢí hát nhán đá quyết định tính chát hôá trị củá nguyên tô . Các nguyên tô chuyến tiếp vì sô phán lỢp n-1 d chứá điên đu ê nên gáy rá môt sô tính chát đác trứng sô vỢí các nguyên tô thuôc phán nhôm chính. 1. Chúng la những kim loai Vì sô ê hôá trị táng lên nhỢ các d nên lực liên kêt trông tinh thế cung táng lên dô đô các kim lôái chuyến tiếp thứỢng cứng . Mát khác sự hiên diên củá nhiêu ê hôá trị chô phêp tá giái thích tính dán điên vá dán nhiêt tôt củá các kim lôái chuyến tiếp. 2. Sữ ion hoa Vì các nguyên tô chuyến tiếp chỉ khác nháu Ợ sô ê thêm váô phu táng d nên tính chát củá các nguyên tô đô khác nháu rát ít. Ho Bích Ngọc Khoa Hoa Học Giáo Trình Hoá Vo Cô - 128- VD Xét các nguyên tô thuộc chu kỳ 4. Khi đi từ Sc đến Zn kích thước các nguyên tô giám dán điêu náy kéô théô sự táng náng lừớng iôn hôá nhừng vì các é chỉ thêm váô phu táng 3d nén bán kính nguyên tử giám rát ít dô đô náng lừớng iôn hôá táng lén cung rát .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN