TAILIEUCHUNG - Mục tiêu của tuyển dụng

Tuyển dụng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và liên tục nhằm đảm bảo có đủ nhân sự cho hoạt động của doanh nghiệp | GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 1. Mục tiểu cUà tuyển dụng 2. Quy trình tuyển dụng và công cụ sử dụng 3. Tìm kiểm và thu hUt ửng viển 4. Phông và n tuyển dụng 5. Quyết định tuyển dụng MỤC TIÊU CỦA TUYỂN DUNG 1. Tuyển dụng là một trong những nhiệm vụ hàng đàu và liển tục nhàm đàm bào cộ đủ nhàn sữ cho hộàt động củà doành nghiệp. 2. Tuyển đữỢc nhàn sữ tốt là bữớc khởi đàu và là nển tàng cho sữ thành cong cuà doành nghiệp trong tữởng lài. 3. Những sài làm trong tuyển dung co thể ành hữởng để n chà t lữỢng cong viểc sàn phẩm. MỤC TIỂU CUA TUYỂN DUNG 4. Một khi đã mắc phải sai lầm trong tuyển dụng buộc ta phải cho nhãn viển mới thoi viểc điểu độ sể dãn đến hầu quả lả ả. Gảy tốn kểm chi phí của doanh nghiểp b. Tao tảm ly bả t an cho nhản viển c. Co thể liên quan đến pháp ly d. Anh hướng đển uy tín cua doanh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT